BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Elżbieta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ekonometryczna identyfikacja struktur procesów przestrzennych wobec problemu agregacji danych
Econometric Identification of the Structures of Spatial Processes and a Problem of Data Aggregation
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 183-197, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ekonometria, Analiza przestrzenna, Agregacja modeli, Odległość ekonomiczna
Econometrics, Spatial analysis, Aggregation models, Economic distance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy odkrywania zależności między ekonomicznymi procesami przestrzennymi, gdy są one mierzone na różnych poziomach agregacji danych. Rozważania nawiązują do badań potwierdzających efektywność tzw. quasi-zgodnego modelu przestrzennego jako narzędzia pomiaru rzeczywistych zależności między procesami, pod warunkiem, że modelowy opis struktur poszczególnych procesów jest prawidłowy i wystarczający. Poszukuje się opisu powiązań przestrzennych adekwatnego do wyrażenia autozależności w badanych procesach. Proponuje się wykorzystanie odległości ekonomicznej, mierzącej podobieństwo regionów na podstawie wartości analizowanych procesów. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the measurement of the dependence between economic spatial processes at various levels of data aggregation. The considerations refer to the investigations confirming efficiency of the socalled quasi-congruent spatial model as a tool of the measurement of the dependence between economic processes, on condition that the model description of the structures of the processes is correct and sufficient. The main problem of the paper is to discuss such a description of the spatial connections, which would be adequate to express the autodependence of the investigated processes. The application of the economic distance, which characterizes the similarity of the regions on the ground of the values of the analyzed processes, is proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arbia G. (1988), Spatial Data Configuration in Statistical Analysis of Regional Economic and Related Problems, Kluwer Academic Press, Dordrecht.
  2. Haining R. (2005), Spatial Data Analysis. Theory and Practice, Cambridge University Press, 3th ed., Cambridge.
  3. Pietrzak M. B. (2010), Dwuetapowa procedura budowy przestrzennej macierzy wag z uwzględnieniem odległości ekonomicznej, "Oeconomia Copernicana", nr 1, 65-78.
  4. Szulc E., Müller-Frączek I., Pietrzak M. B. (2011), Modelowanie zależności między ekonomicznymi procesami przestrzennymi a poziom agregacji danych, [w:] Suchecka J. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, "Folia Oeconomica", nr 253, 327-344.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu