BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gust-Bardon Natalia Irena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka innowacyjna w Polsce
Innovation Policy in Poland
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2011, t. 42, s. 217-228, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Polityka innowacyjna, Polityka innowacyjna państwa, Innowacyjność regionu
Innovation policy, State innovation policy, Regional innovation
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Innowacyjność zyskała ogromne znaczenie wśród naukowców, polityków oraz przedsiębiorców od czasu, kiedy została określona jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności. Aby procesy innowacyjne mogły być skutecznie kreowane oraz absorbowane, tak aby podnosić konkurencyjność kraju, konieczna jest przemyślana interwencja państwa w postaci polityki innowacyjnej. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami. Współdziałanie pozwoli na wymianę wiedzy oraz doświadczeń, które w końcowym etapie mogą przełożyć się na powstanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. W pracy przedstawiono politykę innowacyjną w Polsce, jej główne dokumenty strategiczne oraz podstawę prawną. Wskazano na rosnące znaczenie regionów w kreowaniu polityki innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The innovation has gained tremendous importance amongst scientists, politicians, and entrepreneurs since it was identified as the key factor of the economic growth and competitiveness. In order for innovation processes to be efficiently created and absorbed, so that the competitiveness of the country is increased, a thoughtful intervention of the state in terms of an innovation policy is necessary. Its goal is to stimulate the cooperation between the scientific institutions and enterprises. The cooperation is going to allow the exchange of knowledge and experiences, which can result in creating new technological and organisational solutions in its final stage. This work features the innovation policy in Poland, its main strategical documents, and the legal basis. The increasing significance of the regions in creating the innovation policy has been pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asheim B., Isaksen A. (1997), Location, agglomeration and innovation: towards regional innovation systems in Norway? "European Planning Studies", 5, 299-330.
 2. Chung S. (2002), Building a national innovation system through regional innovation systems, "Technovation", 22, 485-491.
 3. Ciok S. (2009), Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:] Dobrowolska-Kaniewska H., Korejwo E. (red.), Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław, 119-145.
 4. Dobrowolska-Kaniewska H. (2008), Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sektorach gospodarki Dolnego Śląska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Wrocław. Rozprawa doktorska.
 5. Doloreux D., Parto S. (2005), Regional innovation system: Current discourse and unresolved issues, "Technology in Society", 27, 133-153.
 6. Edquist C. (2001), The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art, Lead paper presented at the DRUID Conference, Aalborg.
 7. Edquist C. (2002), Innovation policy - a systemic approach, [w:] Archibugi D., Lundvall B. A. (red.), The Globalizing Learning Economy, Oxford, 219-238.
 8. Isaksen A. (2001), Building regional innovation systems: Is endogenous industrial development possible in the global economy?, "Canadian Journal of Regional Science", 24, 101-124.
 9. Jasiński A. H. (2004), Jaka polityka innowacyjna w okresie transformacji?, "Sprawy nauki", t. 97, nr 2. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 10. Jasiński A. H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 11. Koschatzky K. (2009), The uncertainty in regional innovation policy: some rationales and tools for learning in policy making, "Working Papers Firms and Region", R6, Fraunhhofer ISI, Karlsruhe.
 12. Kościelniak P. (2010), Pogłoski o śmierci nauki w USA są przesadzone, "Rzeczpospolita", t. 8533, nr 22.
 13. Kwiatkowski S. (1990), Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa.
 14. Meyer-Krahmer F. (1997), Technologiepolitik, [w:] Ropohl D., Schmid A. (red.), Handbuch zur Arbeitslehre, Oldenbourg, München, 731-752.
 15. Ohmae K. (1995), The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, 1st Edition, The Free Press, New York.
 16. Rossi F. (2007), Innovation policy in the European Union: instruments and objectives, Munich University Library, Munich. MPRA [Munich Personal RePEc - Research Papers in Economics - Archive] Paper.
 17. Tödtling F., Trippl M. (2005), One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach, "Research Policy", 34, 1203-1219.
 18. Zintegrowany raport (2010). Strategia (lizbońska) po roku 2010: Propozycje zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Zintegrowany raport dla Rady Europejskiej.
 19. Kierunki. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013.
 20. Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 21. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Monitor Polski z 2001 r., Nr 26, poz. 432.
 22. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Warszawa, 28 grudnia 2005 r.
 23. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki.
 24. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Warszawa, styczeń 2003 r.
 25. Nowe podejście do zamówień publicznych: Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 19 marca 2008 r.
 26. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 1 października 2007 r.
 27. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.
 28. Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, grudzień 2004 r.
 29. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii Gospodarcze, Warszawa, lipiec 2000.
 30. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390).
 31. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491).
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu