BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych
Monte Carlo Simulation in the Analysis of Investment Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 83-94, rys., tab., bibliogr.13 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Symulacja Monte Carlo, Analiza ryzyka, Projekty inwestycyjne
Financial management, Monte Carlo simulation, Risk analysis, Investment project
Note
streszcz., summ..
Abstract
Symulacja Monte Carlo jest wartościowym i elastycznym obliczeniowo narzędziem stosowanym we współczesnym zarządzaniu finansami. Praca ma na celu przedstawienie metodologii symulacji Monte Carlo i jej zastosowania w ocenie ryzyka i efektywności projektów inwestycyjnych. Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej podkreśla się wagę analizy ryzyka w ewaluacji inwestycji, w drugiej zostaje przedstawiona metodologia stosowania symulacji Monte Carlo, a następnie zaprezentowane jest jej przykładowe zastosowanie.(abstrakt oryginalny)

Monte Carlo simulation is a valuable and flexible computational tool used in modern financial management. The paper presents the Monte Carlo simulation methodology and its application in risk analysis and the investment appraisal. This article consists of three parts: the first part emphasizes the importance of risk analysis in investment appraisal, the second part presents methodology of the Monte Carlo simulation and the third part - its sample application.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Copeland T., Antikarov V.: Real options: a practitioners guide, New York 2001, Texere.
 2. Hertz D.B.: Risk Analysis in Capital Investment. "Harvard Business Review" 1964.
 3. Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. Schaffner&Marx, Boston 1921.
 4. Kwak Y.H., Ingall L.: Exploring Monte Carlo Simulation Applications For Project Management, "Risk Management" 2007, Vol. 9.
 5. Majewska A.: Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Szczecin 2004.
 6. Metropolis N., Ulam S.: The Monte Carlo Method, "Journal of the American Statistical Association" 1949, Vol. 44, No. 247.
 7. Rogowski W.: Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, http://www.wrogowski.nazwa.pl/ materialy/zarzadzanie%20ryzykiem/Zarzadzanie_ryzykiem_analiza_III.pdf (18.02.2012).
 8. Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Wiśniewski T.: Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 11. Wiśniewski T.: Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności, [w:] Zarządzanie Finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, t. 1, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007.
 12. Ziarkowski R.: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 13. Ziętek-Kwaśniewska K.: Symulacje Monte Carlo jako metoda wyceny opcji, "Scientific Bulletin of Chełm", Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu