BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niebieszczańska Wioletta
Title
Systemowe ujęcie kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie
Financial Crisis in a Systemic Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 69-81, rys., bibliogr.17 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Kryzys finansowy, Restrukturyzacja naprawcza, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Podejście systemowe
Financial management, Financial crisis, Repair restructuring, Enterprise competitiveness, System-based approach
Note
streszcz., summ..
Abstract
W dobie globalizacji oraz zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa coraz częściej narażone są na funkcjonowanie w warunkach permanentnego kryzysu. Przedsiębiorstwa z reguły nie są przygotowane do efektywnej działalności w warunkach kryzysu, dlatego powinny dążyć nie tylko do rozpoznawania oraz pokonywania kryzysu, ale do wypracowania metod zapobiegania kryzysom. Celem tego artykułu jest przedstawienie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w ujęciu systemowym. Podejście systemowe pozwala spojrzeć całościowo na problem kryzysu, a nie tylko na cząstkowe jego elementy. Podjęta zostanie próba stworzenia modelu systemowego ujęcia kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej oraz na osiągnięcie nie tylko równowagi, ale i wzrostu konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often operating under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in a crisis, so they should strive not only to recognize and overcome a crisis but also to develop methods to prevent it. The purpose of this article is to present a systemic approach to a financial crisis. Systemic approach allows you to look holistically at the problem of the crisis and not only on its particular elements. Attempt is made to create a model of systemic approach to a crisis in order to increase efficiency and effectiveness of remedial restructuring and to achieve not only balance, but also to increase competitiveness and corporate value.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 2. Boulding K.: General Systems Theory: the Skeleton of science, [w:] Management Science, 1956.
 3. Brigham E.F., Gapienski L.C.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 4. http://neur.am.put.poznan.pl (4.08.2011).
 5. Johnson G., Scoles K., Whithigton R.: Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 6. Koźmiński A.K.: Współczesne Teorie Organizacji, PWN, Warszawa 1983.
 7. Lipowski A.: Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t.1, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.
 8. Łukasik G.: Kryzys finansowy przedsiębiorstwa - przyczyny, możliwości i przeciwdziałania, [w:] Współczesne problemy finansów bankowości i Ubezpieczeń w teorii i praktyce, Prace Naukowe, red. K. Znaniecka, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 9. Łukasik G.: Metody ograniczania negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 10. Nogalski B., Marcinkiewicz M.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, DiFiN, Warszawa 2004.
 11. Pawłowicz L.: Projektowanie podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] Zarzaądzanie wartością w dobie kryzysu, CedeWu, Warszawa 2003.
 12. Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, red. Bieniok H., Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
 13. Porada-Rochoń M.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 14. Senge P.M.: Piąta Dyscyplina: sztuka i praktyka organizacji uczącej się, Doubleday, New York 1990.
 15. Siudak M.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.
 16. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 17. Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu