BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie kredytowymi ekspozycjami dewizowymi - perspektywa klientów banku
Management of Credit Currency Exposures - Bank Clients Perspective
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 7-18, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kredyt dewizowy, Kredyt hipoteczny, Kredyt walutowy, Ryzyko kredytowe
Foreign currency loan, Mortgage credit, Currency credit, Credit risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie dotyczy problematyki zarządzania kredytowymi ekspozycjami dewizowymi, tworzonymi w wyniku udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych w walutach obcych. Kredyty te stanowią obecnie główną grupę aktywów bankowych, obciążających zarówno banki, jak i ich klientów wieloma rodzajami ryzyka. Z punktu widzenia klientów największe znaczenie będą miały: ryzyko zmiany kursu walutowego, ryzyko niskiego wkładu własnego oraz ryzyko zmiany stóp procentowych. Możliwość zarządzania tym ryzykiem w przypadku klientów banków jest ograniczona właściwie tylko do kilku instrumentów i technik finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper contains the description of problem of credit currency exposure created by foreign currency mortgage loans in Polish banking system. At present foreign currency mortgage loans concentrate the biggest share of all bank assets in Poland. They bring many types of risk to the commercial banks as well as to their clients. As such loans are mostly granted for very long periods (usually more than 25 years), they usually exceed 80% of LtV ratio as well as they are denominated in Swiss francs, thus they significantly increase the systematic risk of whole banking sector. Their threat of insolvency of Polish debtors is very serious, but the bank clients have very few instruments allowing managing foreign currencies loans exposures. One of the latest instruments of its management is coming from an amendment to the banking law, called anti-spread act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dane miesięczne, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, http://www. knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/index.html.
  2. http://www.spred.pl/waluta.
  3. Kwaśniak W., Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 10.
  4. Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
  5. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
  6. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
  7. Sektor bankowy. Podstawowe dane. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_kwartalne.html.
  8. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 165, poz. 184.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu