BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zagórska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Risk Factors in Investment Projects Executed in Post-industrial Areas
Czynniki ryzyka w projektach inwestycyjnych realizowanych na terenach poprzemysłowych - wybrane zagadnienia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 123-135, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Tereny poprzemysłowe, Projekty inwestycyjne, Rewitalizacja, Analiza ryzyka
Post-industrial areas, Investment project, Revitalization, Risk analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konieczność rewitalizacji terenów poprzemysłowych pociąga za sobą potrzebę inwestowania. Również projekty inwestycyjne realizowane na terenach poprzemysłowych obarczone są ryzykiem. Ryzyko to posiada swój własny profil i specyfikę. Próba identyfikacji źródeł wywołujących ryzyko oraz określenie profilu ryzyka specyficznego dla inwestycji rewitalizacyjnych stanowi zasadniczy cel artykułu. W szczególności rozważaniom w artykule poddano kwestię ryzyka środowiskowego. Od strony teoretycznej rozważono te kwestie oraz przedstawiono je w sposób syntetyczny. (abstrakt oryginalny)

The necessary reclamation of post-industrial areas requires investment. Also investment projects carried out in post-industrial areas carry certain risks. These risks have their own profiles and unique character. The attempts to identify risk sources and the profile of risks that are specific to reclamation investment projects are the key aim of the paper. In particular, environmental risks are discussed in the paper. The theoretical aspects of these issues are analysed and presented in a synthetic way.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belassi W., Tukel I.O.: A new framework for determining critical success/ failure factors in projects, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 14, No. 3.
 2. Bernat S.: Programowanie rewitalizacji przestrzeni miejskich w obrębie dolin rzecznych, "Aura" 2008, No. 2.
 3. Commission of the European Communities Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil land amending Directive 2004/35/EC, Brussels, 22.9.2006, COM (2006) 232 final, 2006/0086 (COD).
 4. Domański B.: Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [in:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Edited by Z. Ziobrowski, D. Taszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Gesser, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Domański B.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [in:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Tom 4, Edited by W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 6. EC Official Journal L 143/56 of 30.04.2004.
 7. Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries.
 8. Ferber U., Nathanail P., Jackson J., Gorski M., Krzywon R., Drobiec L., Petrikova D., Finka M.: Tereny zdegradowane. Podręcznik, Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci, Maj 2006.
 9. Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
 10. Gorgoń J.: Środowiskowe i przestrzenne wyzwania przekształceń obszarów post- industrialnych, industrialnych, [in:] Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Katowice-Zabrze, 22-23.04.2009.
 11. Janikowski R.: Nadzór i zarządzanie ryzykiem. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2001.
 12. Jarczewski W., Kuryło M.: Rewitalizacja terenów powojskowych, [in:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Edited by W. Jarczewski, Tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 13. Karczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 14. Karczmarek S.: Tereny poprzemysłowe w miastach - problem czy wyzwanie?, [in:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 15. Klimek R.: Rewitalizacja obszarów kulturowych na przykładzie Góry Św. Anny, [in:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 16. Kopeć M.: Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Korcz M.: Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Górnego Śląska - niepożądany skutek uprzemysłowienia, [in:] Krajobraz zbudowany na węglu, Edited by J. Gorgoń. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
 18. Liszewski S.: Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej), [in:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Edited by J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 19. Lorek A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych w regionie śląskim, [in:] Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, Edited by D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 20. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 21. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P.: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 22. Nowakowska M.: Uwzględnianie czynników środowiskowych w wycenie nieruchomości, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Warszawa 2006.
 23. Governmental Programme for Post-Industrial Areas, adopted by the Council of Ministers on 27 April 2004.
 24. Rostański A.: Wartość przyrodnicza zwałowisk odpadów poprzemysłowych, [in:] Krajobraz zbudowany na węglu, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
 25. Słodczyk J.: Tereny przemysłowe w mieście, [in:] Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Edited by S. Kornik, J. Słodczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 26. Starzewska-Sikorska A.: Przekształcanie terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu, [in:] Krajobraz zbudowany na węglu, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
 27. Tworek P.: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
 28. Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Katowice 2008.
 29. Wójcik K.: Bytom jako przykład miasta kreatywnego, [in:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, Edited by A. Klasik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 30. Zagórska E.: Społeczno-ekonomiczne następstwa rewitalizacji terenów poprzemysłowych, [in:] Inwestycje i Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, Zeszyt Naukowy nr 74, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 31. Załuski D.: Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich, [in:] Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Edited by T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu