BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Kondycja finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce
Financial Situation of State Owned Enterprises Privatized with the Participation of Foreign Capital in Poland
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 63-76, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prywatyzacja bezpośrednia, Analiza statystyczna, Kapitał zagraniczny, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Direct privatization, Statistical analysis, Foreign capital, Privatisation of state owned enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, z udziałem kapitału zagranicznego, w latach 1990‒2010. Zawarto w nim informacje o zakresie, dynamice i sytuacji finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio i bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego. Artykuł powstał na podstawie informacji o procesach prywatyzacyjnych, pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP). Wykorzystano w nim także informacje uzyskane z prowadzonych przez GUS badań wyników finansowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This article presents the process of privatisation of state owned enterprises in Poland with the participation of foreign capital in the years 1990‒2010. It contains information on the scope, dynamics and financial situation (in the years 1996‒2010) of state owned enterprises privatized directly and indirectly with the participation of foreign capital. The article was developed on the basis of information on the privatization processes coming from the databases of the Ministry of State Treasury and the Central Statistical Office (CSO). There are also used data from surveys on financial results of enterprises carried out by the CSO. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2007), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 roku, Warszawa.
  2. GUS (2008), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 roku, Warszawa.
  3. GUS (2009), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku, Warszawa.
  4. GUS (2010), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku, Warszawa.
  5. GUS (2011), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku, Warszawa.
  6. Jaworek M. (2006a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK, Toruń.
  7. Jaworek M. (2006b), Zmiany w zakresie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw po prywatyzacji z udziałem inwestorów zagranicznych, [w:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Krajewski M. (1996), Efekty ekonomiczne udziału kapitału zagranicznego w prywatyzacji, [w:] Jarosz M., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
  9. MSP (2011), Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu