BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Bogusław (Uniwersytet Gdański)
Title
Główne kryteria optymalizacji obsługi logistycznej ludności woj. kujawsko-pomorskiego w świetle aktualnych regulacji prawnych
The Main Criteria of the Optimizing of Logistic Service of the Population of the Kujawsko-Pomorskie in Light of Current Legal Regulations
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2011, t. 38, s. 77-90, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Transport, Logistyka, Usługi publiczne
Transport, Logistics, Public services
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Systemy społeczno-gospodarcze zmieniane są pod kątem uzyskania bardziej wydajnych działań logistycznych, dotyczących także zasobów ludzkich. Warunkiem ich osiągania jest sprawne funkcjonowanie transportu zbiorowego. Dostarczanie usługi przewozowej dla jak największej liczby osób, o właściwej jakości i po najniższym możliwym koszcie, to proces złożony z wielu elementów. Nowe regulacje wprowadzają rozwiązania, które mają poprawić efektywność jego funkcjonowania. Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych kryteriów optymalizacji tego procesu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic systems are modified to achieve more efficient logistics, concerning the human resources. The condition for achieving them is the smooth functioning of collective transport. Providing a transport service for the greatest number of people at the right quality at the lowest possible cost is a complex process with many elements. The new legal regulations in EU and Poland bring solutions in terms of organization and financing to improve the efficiency of its operation. The article aims to identify the main criteria for the optimization of this process on the example of the Kujawsko-Pomorskie. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chaberek M. (2005), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Chaberek M. (2002), Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej jako podstawa kształtowania współczesnych strategii konkurencji, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", Gdańsk.
 3. Druk nr 4395 Sejmu RP zawierający rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z 29 czerwca 2011 r.
 4. Fiszer J. M., (2006), Unia Europejska a Polska - dziś i jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Godlewska-Majkowska H., red. (2008), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 6. Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce, nr ewid. 4/2010/P/09/178/LWA, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa maj 2010.
 7. Kleer J. (2005), Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie - między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.
 8. Kowalski B. (2010), Obszary obsługi informatycznej w kolejowych przewozach regionalnych na przykładzie Kolei Mazowieckich, [w:] Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, red. M. Chaberek, A. Jezierski, CeDeWu, Warszawa.
 9. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, sierpień 2009.
 10. Ładysz I. (2009), Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa.
 11. Okrasińska I. (2011), Infrastruktura a jakość usług w transporcie kolejowym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Rozporządzenie nr 1370/2007 PE i Rady UE z dn. 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. UE L 315/1 z 03.12.2007
 13. Savas E. S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007‒2020, załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń, listopad 2005
 15. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw nr 5/2011, poz. 13.
 16. Wiśniewski A. (2009), Finansowanie regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce w latach 2005‒2008, Praca dyplomowa w ramach podyplomowych studiów menedżerskich "Europejski Model Zarządzania" zrealizowanych dla Związku Pracodawców Kolejowych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, czerwiec 2009.
 17. http://www.arriva.pl/pl/o-nas/historia/.
 18. http://www.arriva.pl/pl/o-nas/arriva-rp-sp-z-oo/.
 19. http://www.arriva.pl/pl/o-nas/arriva-plc/.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu