BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zachorowska Alfreda (Politechnika Częstochowska), Ostraszewska Zuzanna (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie bankowym ryzykiem operacyjnym - doświadczenia banków komercyjnych w Polsce
Managing Operational Risk in Banking - Experiences of Polish Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 169-178, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie bankiem, Ryzyko operacyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Bank management, Operational risk, New capital accord
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń fiW ostatnich latach wahania na rynkach światowych oraz kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu uderzyły w działalność bankową. Nowa Umowa Kapitałowa i rodzime regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym stały się najważniejszą stymulantą, która wpłynęła na gwałtowny rozwój narzędzi mających wspomagać ten proces w sektorze banków komercyjnych oraz nadała mu pewne kierunki zmierzające do ograniczania sytuacji niosących zagrożenie dla działalności bankowej. Artykuł jest próbą oceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach komercyjnych z uwzględnieniem przyjętego prawodawstwa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

During the last years the economic crisis and fluctuations on world markets in a significant degree hit the banking activities. The New Basel Capital Accord and local operational risk management regulations became the most important stimulus, which influenced the rapid development of tools supporting this process in the sector of commercial banks and directed it towards limiting dangerous situations in banking activity. The aim of the article is to estimate the level of operational risk management system implementation in the sector of commercial banks taking into account the accepted legislation in this field.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basel II deadlines pushed back, "Operational Risk" 2005, Vol. 6, Issue 4.
 2. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE L 126 z (26.05.2000).
 3. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Dz.Urz. UE L 177 z (30.06.2006).
 4. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana), Dz.Urz. UE L 177/201 z (30.06.2006).
 5. Dyrektywa 93/6/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. UE L 141 z (11.06.1993).
 6. International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2004.
 7. Introduction: Special section on operational risk, "Journal of Banking & Finance" 2006, No. 30.
 8. Krasodomska J.: Mierzenie ryzyka, cz. 1, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 50 (946).
 9. Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, czerwiec 2005.
 10. Operational Risk, the new frontier, British Bankers' Association, ISDA, RMA, PricewaterhouseCoopers, Philadelphia 1999.
 11. Power M.: Organized uncertainty: designing a world of risk management, Oxford University Press, New York 2007.
 12. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
 13. Romanowski M., Szklarczyk K.: Wynik badań dotyczących ryzyka operacyjnego w świetle Nowej Umowy Kapitałowej, "Rynek Terminowy" 2005, nr 3.
 14. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, luty 2003.
 15. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku, DzU nr 157, poz. 1119.
 16. Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 2007 roku, DzU nr 42, poz. 272.
 17. Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, luty 2006.
 18. Wielgórka D.: Systematyka form i metod konsolidacji, [w:] Funkcjonowanie banków komercyjnych, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 19. Zachorowska A., Wielgórka D.: Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Urbańczyk, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 20. www.knf.gov.pl (29.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu