BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej
Application of Downside Beta to Systematic Risk Assessment on the Warsaw Stock Exchange During Changeable Trend Cycles
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2010, t. 41, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Analiza ryzyka, Analiza wariancji, Model wyceny aktywów kapitałowych, Ryzyko papierów wartościowych
Risk analysis, Variance analysis, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Securities risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań było sprawdzenie, czy ryzyko dolnostronne jest wyceniane na GPW w Warszawie. Celem dodatkowym było przeanalizowanie kształtowania się parametrów w modelach wyceny aktywów kapitałowych w różnych fazach koniunktury giełdowej. Badania wykazały, że semiwariancja wywiera wyraźniejszy wpływ na wycenę aktywów kapitałowych w porównaniu z wariancją. Zastosowanie rozszerzonej wersji modelu CAPM pokazało, że najlepiej można modelować zyskowność akcji, uwzględniając jednocześnie klasyczne i dolnostronne współczynniki beta. (abstrakt oryginalny)

The immediate objective of the study was to analyze whether the downside risk is priced at the Warsaw Stock Exchange. The intermediate objective was to analyze changes in the parameters in the capital asset pricing models at different trend cycles of the stock exchange market. It was found that semi-variance had a more noticeable effect on the capital asset pricing than the variance. The application of the CAPM extended model proved that the profitability of the stocks can be best modeled by using the combination of both the classic and the downside beta. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adcock C. J., Shutes K. (2005), An analysis of skewness and skewness persistence in three emerging markets, "Emerging Markets Review", 6, 396-418.
 2. Bawa V. (1975), Optimal rules for ordering uncertain prospects, "Journal of Financial Economics", 2(1), 95-121.
 3. Elton E. J., Gruber M. J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa.
 4. Estrada J. (2002), Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, "Emerging Markets Review", 3, 365-379.
 5. Estrada J. (2007), Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing, "International Review of Economics & Finance", 16, 169-185.
 6. Estrada J., Serra A. (2005), Risk and return in emerging markets: family matters, "Journal of Multinational Financial Management", 15, 257-272.
 7. Fishburn P. (1977), Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns, "The American Economic Review", March, 116-126.
 8. Galagedera U. A., Brooks R. D. (2007), Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? Evidence in emerging market data, "Journal of Multinational Financial Management", 17, 214-230.
 9. Harlow W. V., Rao R. K. S. (1989), Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: theory and evidence, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 24, 285-311.
 10. Haugen A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 11. Hogan W., Warren J. (1972), Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", September.
 12. Hogan W., Warren J. (1974), Toward the development of an equilibrium capital-market based on semivariance, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", January.
 13. Jajuga K. (red.) (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica", 47, 263-291.
 15. Kaplanski G. (2004), Traditional beta, downside beta and market risk premiums, "Quarterly Review of Economics and Finance", 44, 636-653.
 16. Kim M. K., Zumwalt J. K. (1979), An analysis of risk in bull and bear markets, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", December, 1015-1025.
 17. Kolupa M., Plebaniak J. (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa.
 18. Kowalewski G., Kuziak K. (1998), Statystyczne miary ryzyka dla polskiego rynku akcji, "Finanse i Bankowość", 4, Wydawnictwo Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics", t. 47, 13-37.
 20. Markowitz H. (1952), Portfolio selection, "Journal of Finance", 7, 77-91.
 21. Markowitz H. (1959), Portfolio selection: efficient diversification of investments, John Wiley and Sons, New York.
 22. Markowski L. (2001), Risk analysis of capital investment on the Warsaw Stock Exchange in the context of portfolio theory, "Economic Science", 3, Wydawnictwo UWM, 159-177.
 23. Mossin J. (1966), Equilibribium in a Capital Asset Market, "Econometrica", 768-783.
 24. Nantell T. J., Price B. (1979), An analytical comparision of variance and semivariance capital market theories, "Journal of Finance and Quantitative Analysis", XIV, No. 2, 221-242.
 25. Ogryczak W., Ruszczyński A. (1999), From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures, "European Journal of Operational Research", 116, 33-35.
 26. Post T., van Viet P. (2006), Downside risk and asset pricing, "Journal of Banking and Finance", 30, 823-849.
 27. Price K., Price B., Nantell T. J. (1982), Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, "Journal of Finance", XXXVII, No. 3, 843-855.
 28. Ross S. A. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, "Journal of Economic Theory", No. 3.
 29. Rutkowska-Ziarko A. (2007), Wykorzystanie wariancji i semiwariancji do budowy portfela akcji przy normalności rozkładów stóp zwrotu, "Przegląd Statystyczny", 4, 105-116.
 30. Rutkowska-Ziarko A., Markowski L. (2009), Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta do oceny ryzyka na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu": Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław, s. 411-418.
 31. Sortino F., Satchell S. (2001), Managing downside risk in financial markets: theory, practice and implementation, Butterwarth-Heinemann, Oxford.
 32. Sun Q., Yan Y. (2003), Skewness persistence with optimal portfolio selection, "Journal of Banking and Finance", 27, 1111-1121.
 33. Sharpe W. F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance", 425-442.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu