BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komendant-Brodowska Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Grzech zaniechania : świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier
Sin of Omission : Bystanders of Bullying in Game Theoretical Perspective
Source
Decyzje, 2009, nr 11, s. 5-47, schem., tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Zachowania międzyludzkie, Psychologia człowieka, Socjologia grup społecznych, Teoria gier
Interpersonal behaviours, Human psychology, Sociology of social groups, Game theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zachowania świadków agresji szkolnej w perspektywie teorii gier. W artykule opisany jest problem dręczenia szkolnego (bullying), a w szczególności roli, jaką odgrywają w nim świadkowie przemocy. Uwaga jest tu skoncentrowana na obserwatorach, którzy ignorują przemoc lub starają się bronić ofiary. Ich zachowanie analizowane jest w ramach dwóch modeli odnoszących się do różnych etapów podejmowania przez obserwatorów decyzji o podjęciu lub zaniechaniu reakcji. Model wpływu informacyjnego dotyczy interpretowania zjawiska jako wymagającego bądź niewymagającego interwencji z zewnątrz. Uczniowie decydują w nim, czy podjęcie reakcji jest słuszne, biorąc przy tym pod uwagę zachowania swoich kolegów i koleżanek. Model ukazuje zjawisko ignorancji pluralistycznej oraz czynniki, jakie mogą wpływać jego pojawienie się. W modelu masy krytycznej obserwatorzy rozważają, czy ich reakcja ma szansę odnieść pożądany skutek w kontekście percepcji siły agresora. Jest to model gry o dobro publiczne i pokazuje on czynniki wpływające na zwiększenie szansy reakcji na przemoc. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the behaviour of school violence bystanders from a game theoretical perspective. First, I describe the problem of bullying concentrating on the role of bystanders. Then I focus my attention on the witnesses of violence who either ignore a victim or try to defend him/her. A bystanders' decision consists of different elements and includes different stages, such as interpretation of the event and consideration of possible costs of intervention. In the article two models concerning two different stages of the decision making process are used to analyse the behaviour of bystanders: model of informational influence and a critical mass model. Informational influence model relates to interpretation of an act of violence as demanding or not demanding intervention. The observers decide whether intervening is an appropriate reaction, taking into account the behaviour of their classmates. This model shows the phenomenon of pluralistic ignorance and some factors that can influence its appearance. In the critical mass model, the bystanders assess the chances of success of their reaction in context of perception of the bully's power. This model is based on a public goods game model and it shows factors influencing the possibility of bystanders intervention. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson, Elliot. 2000. Nobody left to hate. Teaching compassion after Columbine. New York: W.H. Freeman.
 2. Aronson, Elliot. 2002. Building Empathy, Compassion and Achievement in the Jigsaw Classroom. Emerald Group Publishing - Academic Press.
 3. Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson i Robin M. Akert. 2006. Psychologia społeczna. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 4. Bany, M.A. i L.V. Johnson. 1964. Classroom group behavior. New York: Macmillan New York.
 5. Bendor, Jonathan i Piotr Swistak. 1998. Ewolucyjna stabilność kooperacji. "Studia Socjologiczne" 3: 127-171.
 6. Coleman, James S. 1986. Social theory, social research, and a theory of action. "American Journal of Sociology": 1309-1335.
 7. Coloroso, Barbara. 2002. The Bully, The Bullied, and the Bystander. Quill. Harper Collins.
 8. Dambach, Karl E. 2003. Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Darley, J.M. i B. Latane. 1968. Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility. "Journal of Personality and Social Psychology" 8: 377-383.
 10. Dixit, Avinash K. i Susan Skeath. 1999. Games of strategy. Norton New York.
 11. Ferguson, C.J., C.S. Miguel, J.C. Kilburn i P. Sanchez. 2007. The effectiveness of school-based anti-bullying programs: A meta-analytic review. "Criminal Justice Review" 32: 401.
 12. Flannery, Daniel J. 1997. School Violence: Risk, Preventive Intervention, and Policy. Urban Diversity Series No. 109.
 13. Gerrig, Richard J. i Philip G. Zimbardo. 2009. Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Janky, B. i Karoly Takacs. 2000. Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability.
 15. Kamiński, Marek M. 2006. Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 16. Kirwil, Lucyna. 2004. Agresja szkolna jako rodzaj agresji proaktywnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 17. Latane, Bibb i John M. Darley. 1970. The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help? Prentice Hall.
 18. Levine, M. 1999. Rethinking Bystander Nonintervention: Social Categorization and the Evidence of Witnesses at the James Bulger Murder Trial. "Human Relations" 52: 1133-1155.
 19. Manning, R., M. Levine i A. Collins. 2007. The Kitty Genovese Murder and the Social Psychology of Helping: The Parable of the 38 Witnesses. "American Psychologist" 62: 555.
 20. Marwell, Gerald, Pamela E. Oliver i R. Prahl. 1988. Social networks and collective action: A theory of the critical mass.III. "American Journal of Sociology" 94: 502-534.
 21. Menesini, E., M. Eslea, P.K. Smith, M.L. Genta, E. Giannetti, A. Fonzi i A. Costabile. 1997. Cross-national comparison of children's attitudes towards bully/victim problems in school. "Aggressive Behavior" 23.
 22. Oliver, Pamela E., Gerald Marwell i Ruy Teixeira. 1985. A Theory of the Critical Mass.I. Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action. "American Journal of Sociology" 91: 522-556.
 23. Oliver, Pamela E. 1993. Formal models of collective action. "Annual Review of Sociology" 19: 271-300.
 24. Olweus, Dan. 1993. Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell Publishers.
 25. Olweus, Dan. 2007. Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 26. Oyster, Carol K. 2002. Grupy. Poznań: Zysk i S-ka.
 27. Palfrey, Thomas R. i Howard Rosenthal. 1984. Participation and the provision of discrete public goods: A strategic analysis. "Journal of Public Economics" 24: 171-193.
 28. Pepler, Debra J. i Wendy M. Craig. 1995. A peek behind the fence: Naturalistic observations of aggressive children with remote audiovisual recording." Developmental Psychology" 31: 548-553.
 29. Salmivalli, Christina, K. Lagerspetz, K. Bjorkqvist, K. Osterman i A. Kaukiainen. 1996. Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. "Aggressive Behavior" 22.
 30. Salmivalli, Christina. 1999. Participant role approach to school bullying: Implications for interventions. "Journal of Adolescence" 22: 453-459.
 31. Salmivalli, Christina i M. Voeten. 2004. Connections between attitudes, group norms, and behaviour in bullying situations. "International Journal of Behavioral Development" 28: 246.
 32. Schelling, Thomas C. 1978. Micromotives and macrobehavior. New York: Norton.
 33. Swistak, Piotr. 2004. Ewolucyjne podstawy instytucji społecznych. "Decyzje" 1: 11-35.
 34. Zarzour, Kim i M. Jóźwiak. 2006. Gnębiciel ze szkolnego boiska. Rebis.
 35. Zimbardo, Philip G. 2008. Efekt Lucyfera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu