BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Eksperymentalne studium porównawcze kooperacyjnej wersji duopolu i monopolu bilateralnego
Experimental Comparative Study of Duopoly and Bilateral Monopoly in Terms of the Cooperative Game
Source
Decyzje, 2009, nr 11, s. 71-88, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Warunki działalności gospodarczej, Gry kooperacyjne, Negocjacje
Conditions for economic activity, Cooperative game, Negotiations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było porównanie zachowań negocjacyjnych podmiotów w warunkach dwóch struktur rynkowych duopolu i monopolu bilateralnego. Istota testowanych konfliktów interesów oparta była na schemacie kooperacyjnych gier iterowanych. Przeprowadzone eksperymenty testowały dwie hipotezy. Po pierwsze, w warunkach gry kooperacyjnej podmioty będą negocjować rozwiązanie spełniające kryterium optymalności Pareto. Po drugie, podział zysków będzie zgodny z kooperacyjnym rozwiązaniem egalitarnym. Oprócz rozwiązania egalitarnego alternatywnymi rozwiązaniami kooperacyjnymi były wskazanie schematu arbitrażowego Nasha i propozycja Kalaia i Smorodinsky'ego. Wyniki eksperymentów były zgodne z przyjętymi hipotezami. Dodatkowo pozwoliły na dokonanie porównań obydwu struktur rynkowych w kontekście przeprowadzonych testów. Pomimo różnic dzielących sytuację negocjacyjną podmiotów w duopolu i monopolu bilateralnym, wyniki eksperymentów przyniosły kilka obserwacji wskazujących na podobieństwa zachowań negocjacyjnych. Po pierwsze, w obydwu przypadkach osiągnięto rozwiązania istotnie bliskie zbioru Pareto optymalnego. Drugim podobieństwem wyników obydwu eksperymentów była istotna statystycznie tendencja do egalitaryzacji rozwiązań. Kolejnym podobieństwem obydwu eksperymentów było to, że różnica zysków w otwarciach graczy była istotnie różna od zera w obydwu eksperymentach, a różnice zysków z otwarć graczy były istotnie skorelowane w parach, zarówno w duopolu, jak i w monopolu bilateralnym. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article was to compare negotiation behavior in duopoly and bilateral monopoly. The nature of tested bargaining problems was based on the scheme of cooperative repeated games. Performed experiments tested two hypotheses. First, in terms of cooperative game players will negotiate Pareto optimal solutions. Second, the split of profits will be indicated by egalitarian solution. Other cooperative results, that were taken into account were Nash and Kalai-Smorodinsky solutions. The results of experiments supported taken hypotheses. Additionally, it gave the opportunity to make some comparisons between two tested market structures. Despite the differences of two bargaining situations, the results of experiments brought some observations showing similarities of bargaining behavior. First, in both cases negotiated solutions were significantly close to Pareto optimal set. Second, either in duopoly or in bilateral monopoly the results of negotiations were significantly close to egalitarian solutions. Next similarity was, that the gap between profits in opening proposals significantly differed from zero, and was significantly correlated in pairs of players in both experiments. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolton, G.E. i A. Ockenfels. 2000. ERC: A theory of equity, reciprocity, and competition. "American Economic Review" 90: 166.93.
 2. Bowley, A.L. 1928, On bilateral monopoly. "Economic Journal" 38: 651.659.
 3. Contini, B. 1968. A value of time in bargaining negotiation: some experimental evidence. "American Economic Review" 58-3: 374.393.
 4. Duvallet, J., A. Garapin, M. Hollard, D. Llerena. 2004. A simulation model of the price bargaining rules in vertical relationship. "Computational Economics" 23: 121.145.
 5. Engle, P.L. i I. Nieves. 1993. Intra-household food distribution among Guatemalan families in a supplementary feeding programme: mothers' perceptions. "Food and Nutrition Bulletin" 14: 314.22.
 6. Forsythe, R., J.L. Horowitz, N.E. Savin i M. Sefton. 1994. Fairness in simple bargaining experiments. "Games and Economics Behavior" 6: 347.69.
 7. Fouraker, L.E. i S. Siegel. 1960. Bargaining and group decision making. New York. McGraw-Hill.
 8. Hoggatt, A.C. 1967. Measuring behavior in quantity variation duopoly games. "Behavioral Science" 12: 109-121.
 9. Hoggatt, A.C. 1969. Response of paid student subjects to differential behavior of robots in bifurcated duopoly games. "Review of Economic Studies" 36: 417-432.
 10. Kalai, E. i M. Smorodinsky. 1975. Other solutions to Nash's bargaining problem. "Econometrica" 43: 513-518.
 11. Kalinowski, S., 2008, Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Mayberry, J.P., Nash, J.F., Shubik, M. 1953. A Comparison of Treatments of a Duopoly Situation. Econometrica 21: 141-154.
 13. Nash, J.F. 1950. The bargaining problem. "Econometrica" 18: 155-162.
 14. Nash, J.F. 1953. Two-person cooperative games. "Econometrica" 21 (1): 128-140.
 15. Rabin, M. 1993. Incorporating fairness into game theory and economics. "American Economic Review" 83: 281-302.
 16. Schelling, T.C. 1957. Bargaining, communication, and limited war. "Journal of Conflict Resolution" 1: 19-36.
 17. Smith, V.L. 2008. Rationality in economics. constructivist and ecological forms. Cambridge University Press.
 18. Smith, V.L. 1982. Microeconomic systems as an experimental science. "American Economic Review" 72 (5): 923-955.
Cited by
Show
ISSN
1733-0092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu