BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudolf Stanisław
Title
Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie
The Role of Direct Participation in the Integration Process of Social Partners in the Enterprise
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 13-28, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Partycypacja społeczna
Enterprise management, Personnel participation in management, Social participation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły istotne zmiany w przedsiębiorstwie, polegające m.in. na demokratyzacji stosunków przemysłowych. Ważną rolę w tym procesie odgrywają bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej, które prowadzą do ujawniania się przedsiębiorczości i kreatywności pracowniczej, a więc i poprawy rezultatów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Ich popularność wiązać należy z rosnącym standardem życia pracowników, a także z coraz wyższym poziomem ich wykształcenia i kwalifikacji. Wiele wskazuje na to, że proces rozwoju tej partycypacji ma charakter obiektywny, stanowi bowiem rezultat tzw. przymusu ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

Recent decades have brought significant changes in the enterprise, involving, among others, the democratization of industrial relations. An important role in this process has been played by direct forms of participation, which reveal entrepreneurship and creativity of workers, and thus improve the economic results of enterprises. Their popularity is associated with the increasing standard of living of employees, and with ever higher levels of their education and skills. There are signs that the process of the development of this participation is of objective character, because it is the result of the so-called economic compulsion. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Cook A., Budowanie zespołu, [w:] D. M. Stewars (red.), Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 3. Geary J. F., New Forms of Work Organization and Employee Involvement in Two Case Study Sites: Plural, Mixes and Protean, "Economic and Industrial Democracy" 1993, no. 4.
 4. Glińska-Neweś A., Twórcze rozwiązywanie problemów jako norma organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 9.
 5. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 6. Gonzales M. C., Workers' Direct Participation at the Workplace and Job Quality in Europe, "Journal of European Social Policy" 2010, no. 20.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 8. Gunn C., Workers' Participation in Management, Workers' Control of Production: World Apart, "Review of Radical Political Economics" 2011, no. 43.
 9. Hagen I. M., Trygstad S. C., Local Flexicurity: Resolving the Conflict Between Direct and Representative Participation, "Transfer: Review of Labour and Research" 2009, no. 3-4.
 10. Hodson R., Worker Participation and Teams: New Evidence from Analyzing Organizational Ethnographies, "Economic and Industrial Democracy" 2002, no. 4.
 11. Kallenberg A. L., Is Participation Good or Bad for Workers? Effects of Autonomy, Consultation and Teamework on Stress Among Workers in Norwey, "Acta Sociologica" 2009, no. 2.
 12. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 13. Kuipers B. S., de Witte M. C., The Control Structure of Team-Based Organizations: A Diagnostic Model for Empowerment, "Economic and Industrial Democracy" 2005 no. 4.
 14. Kulpińska J., Uwarunkowania rozwoju partycypacji w Polsce w latach 90., [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 15. Kurda W., W oczach pracowników. Korzyści z badania opinii i nastrojów w firmie, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 10.
 16. Lund H. L., Strategies for Sustainable Business and the Handling of Workers' Interests: Integrated Management Systems and Worker Participation, "Economic and Industrial Democracy" 2004, no. 25
 17. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Warszawa 2000.
 18. Mikuła B., Potocki A., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków-Kluczborg 1997.
 19. Ozak M., Direct Participation in Work Organization: A Survey of Recent International Developments, "Economic and Labour Relations Review" 1996, vol. 7, no. June.
 20. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 21. Rudolf S., (1988), The Objective Nature of the Democratization Process in the Workplace, "Comparative Labor Law Journal" 1988, vol. 9, no. 3.
 22. Rudolf S., Udział pracowników w zarządzaniu zmianami w firmie, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 23. Rudolf S., Zarządzanie zmianą z udziałem zespołów pracowniczych, [w:] S. Borkowska, Z. Janowska, S. Lachiewicz (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 24. Skorupińska K., Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 25. Tonnessen T., Gjefsen T., The Enterprise Development: Direct Employee Participation in Strategic Planning, "Total Quality Management" 1999, vol. 10.
 26. Wratny J., Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu