BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Tomasz
Title
Samorząd zawodowy notariuszy w Polsce - wybrane zagadnienia
Public Notaries Professional Association in Poland - Selected Issues
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2012, vol. 59, nr 1, s. 95-111
Keyword
Zawód notariusza, Etyka zawodowa, Samorząd zawodowy
Profession of a notary, Professional ethics, Professional self-government
Note
summ.
Abstract
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość tworzenia samorządu zawodowego. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z samorządem zawodowym notariuszy w Polsce, zwracając szczególną uwagę na charakter jego funkcjonowania, zakres uprawnień, kompetencje oraz strukturę organizacyjną.

The article discusses and analysis selected issues from the public notaries professional association in Poland especially it considers on character and structure of the public notaries. The Profession on Notary Public belongs to "occupational group of public confidence" what means that the public notaries professional association refer to the provision of article 17 section 1 of the Polish Constitution. At determining the definition of essence and character of the public notaries professional association and scope of its entitlements the doctrine opinion as well as jurisdiction of Supreme Court and Constitutional Tribunal are taken into account. The article describes system rules and functioning of the public notaries professional association, especially organizational structure, entity competence and obligatory membership in the public notaries professional association. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Szwajdler, R. Butkowski, Problematyka zgodności zmian w ustawach korporacyjnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, "Rejent" 2005, nr 7-8, s. 12.
 2. W.J. Wołpiuk, Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., oprac. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2000, s. 20.
 3. I. Szymczak, Funkcje ustrojowe oraz zadania zawodowe samorządu notarialnego (rozważania prawnoporównawcze), "Rejent" 1997, nr 10, s. 98-99.
 4. M. Grzybowski, Konstytucyjne aspekty pozycji ustrojowej samorządu notarialnego, [w:] Notariusz w polskim systemie prawa, pod red. F. Ziejki, Kraków 2002, s. 51.
 5. R. Sztyk, Niektóre problemy notariatu, "Rejent" 2006, nr 5, s. 100-101.
 6. W. Filipkowski, K. Prokop, Wolne zawody prawnicze a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, "Państwo i Prawo" 2006, z. 2, s. 78-79.
 7. W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 95.
 8. W. Berutowicz, J. Mokry, Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987, s. 298.
 9. B. Tymecki, Nowe prawo o notariacie, "Przegląd Sądowy" 1991, nr 5-6, s. 24-25, 35-36.
 10. A. Wróbel, Charakter prawny samorządu notarialnego i jego kompetencje prawodawcze, "Rejent" 2001, nr 5, s. 273.
 11. A. Oleszko, Znaczenie ustrojowego charakteru samorządu zawodowego w projekcie Konstytucji w dostosowaniu polskiego notariacie do współczesnych wymogów demokratycznego państwa prawnego, "Rejent" 1997, nr 3, s. 12.
 12. Idem, Ustrojowy i procesowy charakter samorządu notarialnego w świetle prawa o notariacie oraz kodeksu postępowania administracyjnego, "Rejent" 1999, nr 8, s. 79.
 13. Idem, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 269-270.
 14. A. Wróbel, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach samorządu notarialnego, "Rejent" 2000, nr 4, s. 212.
 15. Idem, Prawo o notariacie. Część ustrojowa, Kluczbork - Lublin 2009, s. 443.
 16. Idem, Kadencyjność niektórych funkcji w organach samorządu notarialnego, "Rejent" 2006, nr 1, s. 11.
 17. Idem, Wprowadzenie, [w:] A. Oleszko, D. Wachna, Prawo o notariacie, Warszawa 2006, s. 56.
 18. TK: Wyrzuceni z zawodu mogą się zrehabilitować, "Gazeta Prawna" 19.10.2010, nr 204, s. B1.
 19. Cz.W. Salagierski, B. Tymecki, Struktura samorządu notarialnego w niektórych państwach Europy Środkowej a struktura i podstawowe kompetencje samorządu notarialnego w Polsce, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej: referaty i opracowania, pod red. R. Sztyka, Warszawa - Kluczbork 2006, s. 327.
 20. A. Redelbach, Granice nadzoru ministra sprawiedliwości, "Nowy Przegląd Notarialny" 2000, nr 2, s. 29.
 21. P. Langowski, Notariat, Sopot 1998, s. 60.
 22. R. Sztyk, Zasady modelowe i ustrojowe notariatu, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Oleszko, R. Sztyk, Kluczbork 1993, s. 292.
 23. A. Redelbach, Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, Toruń 2002, s. 111.
 24. A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Część I (art. 1-78), Warszawa 2011, s. 420.
 25. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, pod red. R. Sztyka, Poznań - Kluczbork 1998, s. 20.
 26. E. Gniewek, Nadzór nad legalnością uchwał organów samorządu notarialnego, "Rejent" 1999, nr 8, s. 18.
 27. A. Oleszko, Skuteczność oraz moc dowodowa aktów notarialnych w świetle nadzoru samorządu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego, Lublin 2001, s. 12.
 28. Cz.W. Salagierski, Funkcje integracyjne i nadzorcze Krajowej Rady Notarialnej, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej: referaty i opracowania, pod. red. R. Sztyka, Poznań - Kluczbork 1999, s. 293.
 29. Cz.W. Salagierski, Krajowa Rada Notarialna - pięć lat działalności, "Rejent" 1996, nr 4-5, s. 82.
 30. A. Oleszko, Ustrojowa reforma notariatu, "Państwo i Prawo" 1991, nr 8, s. 49.
 31. Idem, Przemiany ustrojowe polskiego notariatu, "Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska" Lublin - Polonia, Sectio G, 1994, s. 179-180.
 32. Cz.W. Salagierski, Funkcje integracyjne i nadzorcze Krajowej Rady Notarialnej, s. 297-298.
 33. R. Sztyk, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny, "Rejent" 2006, nr 11, s. 53.
Cited by
Show
ISSN
0458-4317
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu