BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Chęciński Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kryzys gospodarczy a rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Economic Crisis and the Development of SME Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 291-302, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Small business, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania. W opracowaniu dokonano empirycznej weryfikacji wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2010. (abstrakt oryginalny)

Enterprises of the small and medium-sized sector help to build sustainable basis for economic growth. They create most of the workplaces, are flexible and more easily to customer expectations and changing economic conditions. The elaboration contains an empirical verification of the impact of global economic crisis on small and medium-sized enterprises in Poland in years 2006-2010.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bober P., Kalupa Ł.: Strategie gospodarowania majątkiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo WSB, Poznań 2007.
  2. GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., Warszawa 2011.
  3. GUS, Roczne mierniki gospodarcze, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_mierniki_ gospodarcze_cz_IV_.xls (21.03.2011).
  4. Janiuk J.: Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa 2004.
  5. Kamrowski A.: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju aglomeracji miejskich, Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego, Szczecin 1998.
  6. Kochmańska M.: Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyt Naukowy 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007.
  7. Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, DzU L 63 z 28.2.2004.
  9. Starczewska-Krzysztoszek M.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infor nr 4(28), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.
  10. Verheugen G.: Przedsiębiorstwo i przemysł, Nowa definicja MSP, Komisja Europejska, Urząd Publikacji - publications.eu.int, Wspólnoty Europejskie 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu