BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Koniewska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bajak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza rentowności przedsiębiorstw z branży spożywczej Dolnego Śląska, z wykorzystaniem elementów systemu kontrolno-ostrzegawczego
Profitability Analysis of Food Industry Companies in Dolny Śląsk, Using of Warning and Control System Elements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 323-334, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kondycja finansowa, Przemysł spożywczy, Rentowność przedsiębiorstwa
Financial condition, Food industry, Enterprise profitability
Note
streszcz., summ..
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
W artykule przedstawiono próbę wykorzystania wzorcowych układów nierówności oraz wskaźników rentowności i indeksów dynamiki do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 23 spółek z branży spożywczej na terenie Dolnego Śląska w latach 2001-2010, mogą mieć zastosowanie w generowaniu sygnałów ostrzegawczych przed niepomyślną sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt to use the model inequalities system, profitability ratios and dynamics indicators to assess financial condition of enterprises. Results of research, based on 23 companies of food industry in Dolny Śląsk between 2001 and 2010, can be used to generate warning signals before bad economic conditions of enterprises appear in the future.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janik W., Paździor A.: Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa 2010.
  2. Jaworski M.: Najmniej zagrożeni bankructwem: farmacja, branża spożywcza, handel, "Gazeta Prawna. pl" z 6.02.2009 r.
  3. Kopiński A.: Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa 2011.
  4. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach (zasady - efektywność - narzędzia), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
  5. Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
  6. Siedlecki R.: Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Wrocław 2007.
  7. Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu