BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Sprawozdanie z wartości dodanej - przykład oceny wyników przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy
Value Added Statement - an Example of Company's Performance Evaluation From Stakeholders Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 335-347, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość społeczna, Analiza wartości dodanej, Sprawozdanie finansowe, Interesariusze
Social Accounting, Value added analysis, Financial statements, Stakeholders
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcono prezentacji sprawozdania z wartości dodanej, będącego jednym z narzędzi "rachunkowości społecznej", tj. koncentrującej się na prezentacji informacji umożliwiających ocenę dokonań przedsiębiorstwa w kontekście finansowych oczekiwań interesariuszy. Przedstawiono genezę i istotę tego sprawozdania oraz zasady jego sporządzania i analizy. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano przykładem praktycznym. Całość wieńczy prezentacja zalet i wad omawianego narzędzia. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the presentation of the value added statement, being one of the tools of "social accounting", focusing on the presentation of information that allows for the assessment of companies performance in the context of the financial expectations of stakeholders. The origins and nature of this report and the principles of its preparation and analysis are described. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example. The article ends with the presentation of the pros and cons of this tool.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting Standards Steering Committee, The Corporate Report - a discussion paper, August 1975.
 2. Bao B.-H., Bao D.-H.: Usefulness of value added and abnormal economic earnings: an empirical examination, "Journal of Business Finance & Accounting" 1998, 25 (1) & (2).
 3. BASF Group, BASF Report 2010, 2011, http://www.report.basf.com/2010/en/servicepages/welcome. html (10.02.2012).
 4. Burchell S., Clubb C., Hopwood A.G.: Accounting In Its Social Context: Towards A History Of Value Added In The United Kingdom, "Accounting, Organizations and Society" 1985, Vol. 10, No. 4.
 5. Cooper S.: Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2004.
 6. Haller A., Stolowy H., Value Added in Financial Accounting. A Comparative Study Between Germany And France, "Advances in International Accounting" 1998, 11(1).
 7. Marcinkowska M.: Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa - czyli o równoważeniu kart wyników, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 9.
 8. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Marcinkowska M.: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37, Szczecin 2011.
 10. Marcinkowska M.: Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z interesariuszami, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003.
 11. Michalak J.: Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balances Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 12. Morley M.F.: The Value Added Statement in Britain, "The Accounting Review" 1979, Vol. LIV, No. 3.
 13. Purdy D.E.: The enterprise theory: an extension, "Journal od Business Finance & Accounting" 1983, Vol. 10, Issue 4.
 14. Riahi-Belkaoui A.: Value added reporting and research: state of the art, Greenwood Publishing, 1999.
 15. Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth. managing & Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1997.
 16. van Staden C.J.: The value added statement: bastion of social reporting or dinosaur of financial reporting?, Massey University Working Paper No. 200, March 2000, http://mro.massey.ac.nz.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu