BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Elementy procesu decyzyjnego banków w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
Elements of the Bank Decision Making Process in the Enterprise Insolvency Risk Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 349-360, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Bankowość, Ryzyko kredytowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Ocena zdolności kredytowej
Banking, Credit risk, Enterprise bankruptcy, Credit rating
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podmiot gospodarczy narażony na zmienne warunki funkcjonowania podlega analizie przez konkurencję, ale przede wszystkim instytucje finansujące, które w sytuacji zagrożenia bytu przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane jego trwaniem. Wewnętrzne ograniczenia czy regulacje prawne nie powinny być przeszkodą dla naprawy relacji przedsiębiorstwa i banku, włączając możliwość renegocjacji umów kredytowych dla podmiotów zagrożonych upadłością. Regulacje ostrożnościowe, w tym NUK, mimo ograniczeń, umożliwiają dążenie do kompromisu ze strony przedsiębiorstwa i banku. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka upadłości, wskazując na jego komponenty uwzględniane w procesie oceny przedsiębiorstwa. Wskazano także na obowiązujące regulacje ostrożnościowe oraz zakres obsługi kredytów zagrożonych utratą wartości, uwzględniając wybrane warianty możliwych rozwiązań stosowanych w relacjach finansujący - finansowany wobec przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. (abstrakt oryginalny)

Companies exposed to variable operating conditions are analyzed by competitors, but above all by the financing institutions, which are interested in the company's continuance of operations especially in an emergency. Internal restrictions or regulations should not be an obstacle to repair the relationship between banks and enterprises. It includes the possibility of financing agreement renegotiation for those at risk of bankruptcy. Prudential regulations, including Basel II, despite the limitations, allow seeking a compromise on the part of the company and the bank. The article presents the concept of bankruptcy risk, pointing out to the components included in the assessment of the company.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anisimowicz M.: Ocena zasadności podejmowania działań restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym, Kwartalnik Feniks, Krajowa Izba Syndyków, Warszawa 2010, nr 1.
 2. Colquitt J.: Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings, The McGraw Hill Companies, New York 2007.
 3. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R.: Słownik synonimów, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1995.
 4. Dun & Bradstreet Data Elements, 2006 Dun & Bradstreet Solutions, Inc.
 5. Dyrektywy: Bazylea I, II i III
 6. Dzieliński M.: Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa 2008, nr 229.
 7. Khatta R.S.: Risk Management, Global India Publications, New Delhi 2008.
 8. Koleśnik J., Rewieński M.: Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 9. Nowak J.: Płynność przedsiębiorstw, a popyt na kredyt, "Gazeta Finansowa" 2011, nr 16, Analizy i komentarze.
 10. Palepu K.G., Healy P.M., Business analysis & valuation: using financial statements, Thomson South- Western, Mason 2008.
 11. Raport Komisji Nadzoru Finansowego: Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2004.
 12. Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 13. Regulamin udzielania kredytów na zakup środków transportu, BRE Bank SA, Załącznik nr 23, Łódź 2010.
 14. Ruth G.E.: Commercial lending, American Banks Association, Washington D.C. 1999.
 15. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 16. Slatter S., Lowett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 17. Stanisławski J.: Wielki słownik polsko-angielski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna Philip Wilson, Warszawa 1994.
 18. Stefański M.: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa 2006, nr 212.
 19. Szymański W.: Globalizacja i kryzys a uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Od podejścia popytowego do podażowego, materiały konferencyjne - Konferencja pt. "Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw", SGH, 16 listopada 2009 r.
 20. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140 poz. 939, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 23. Zaleska M., Owczarz K.: Analiza przyczyn i skali upadłości przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, nr 52/2004.
 24. Zapadka P., Mikos-Sitek A.: Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 25. Zawistowski D.: Postępowanie zabezpieczające: komentarz, wybór orzeczeń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu