BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soliwoda Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich w województwie mazowieckim
Business Performance of Dairy Cooperatives in Mazovian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 371-380, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Spółdzielczość mleczarska, Efektywność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Efektywność finansowa
Agri-food industry, Cooperative creameries, Enterprise effectiveness, Financial liquidity, Financial efficiency
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się składowych efektywności finansowej spółdzielni mleczarskich w województwie mazowieckim na tle kraju w latach 2004-2009. W spółdzielniach tego regionu utrzymywano wyższe niż średnie w Polsce wskaźniki rentowności skorygowanej (uwzględniającej wpłaty na fundusz udziałowy jako substytut zysku). Ponadto, racjonalnie kształtowano bieżącą, szybką i natychmiastową płynność finansową, a także dążono do przyspieszenia rotacji zapasów, zwiększenia samofinansowania majątku obrotowego oraz zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents determining components of business performance of dairy cooperatives in Mazovian Voivodeship with reference to the whole country in the years 2004-2009. In Mazovia adjusted profitability was maintained at a higher level, than the average in Poland. All types of financial liquidity were controlled properly. Furthermore, CFOs sought to accelerate inventory turnover, increase self-financing of current assets and reduce the demand for working capital.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dworniak J.: Ekonomiczno - finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
  2. Helfert E.: Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
  3. Łukasik G.: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
  4. Pietrzak M.: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.
  6. Wypych M.: Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych - ujęcie statystyczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu