BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Value Creation Measurement in Responsibility Accounting
Pomiar kreowania wartości w rachunku odpowiedzialności
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 459-466, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Rynkowa wartość dodana, Analiza ekonomiczna
Value creation, Creating company's value, Market Value Added (MVA), Economic analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu zajęto się wykorzystaniem miar kreowania wartości, w szczególności rynkowej wartości dodanej, w rachunku odpowiedzialności. W pierwszej części artykułu wyjaśniono termin "rachunek odpowiedzialności" oraz przedstawiono istotę rynkowej wartości dodanej. Następnie zidentyfikowano podstawowe czynniki kreowania wartości z punktu widzenia miernika MVA, do których zaliczono rentowność sprzedaży, wymagania kapitałowe centrum inwestycji, koszt kapitału oraz stopę wzrostu. W drugiej części zbadano zależności zachodzące miedzy tymi czynnikami oraz poddano analizie ich wpływ na rynkową wartość dodaną generowaną w centrum inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Thise paper deals with the application of value creation measures, in particular market value added in responsibility accounting. In the first part of the article the term "investment centre" is explained and essence of market value added is depicted very briefly. Furthermore, the major value creation drivers affecting MVA are identified: return on sales, capital requirements in an investment centre and weighted average cost of capital and divisional growth. In the second part the relationships among these factors are examined and finally their impact on market value added generated in an investment centre is analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Daves P.R.: Intermediate Financial Management, South-Western Cengage Learning, Mason 2010.
  2. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Nita B.: The Use of Market Value Added in Performance Evaluation of Investment Centers, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 177, Wrocław 2011.
  4. Raiborn C., Kinney M.R.: Cost Accounting Principles, South-Western Cengage Learning 2011.
  5. Young S.D., O'Byrne S.F.: EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu