BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rola aliansów strategicznych w tworzeniu wartości przedsiębiorstw
The Role of Strategic Alliances in Enterprise Value Creation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 479-488, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Alianse strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efekt synergii, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Strategic alliances, Enterprise management, Synergy effect, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Alianse strategiczne są jedną z form związków integracyjnych, których rola systematycznie wzrasta wraz z widoczną tendencją we współczesnej gospodarce polegającą na tym, iż dzisiejsze przedsiębiorstwa coraz częściej intensyfikują swoje działania w kierunku obustronnej współpracy, aniżeli wzajemnego konkurowania. Tego rodzaju związki pomiędzy przedsiębiorstwami mają spowodować obustronne korzyści oparte na maksymalizowaniu efektów synergicznych pomiędzy partnerami. Są one wynikiem przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, zakotwiczonej w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W referacie zaprezentowano zatem istotę aliansów strategicznych oraz problematykę związaną z osiąganiem efektów synergii z nimi związanych, szczególnie w kontekście realizacji koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Strategic alliances are one of the forms of integration relationships, which role is systematically growing, with a visible tendency of contemporary enterprises to more often intensify their activities towards mutual cooperation rather than mutual competition. These kinds of relationships between enterprises are supposed to bring mutual benefits based on the maximization of synergy effects between partners. They are a consequence of the adopted way of perceiving and implementing an active strategy of enterprise development, anchored in the value-based management concept. Thus, the paper presents the essence of strategic alliances and the problems connected with achieving synergy effects related to them, particularly in the context of the implementation of the value-based management concept.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Cygler J.: Alianse strategiczne, DIFIN, Warszawa 2002.
 4. Czerwonka L.: Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 2.
 5. Drewniak R.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 6. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 7. Janasz W.: Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375, Szczecin 2004.
 8. Łącka I.: Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001.
 9. Malczewski M.: Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 10. Penc J.: Encyklopedia zarządzania, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 11. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 12. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 13. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998.
 14. Szpringer W.: Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 15. Zając Cz.: Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu