BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kategoria wartości w niemieckich i anglosaskich standardach wyceny
The Category of Value in German and Anglo-Saxon Valuation Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 553-560, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Teoria wartości, Metodyka wyceny
Enterprise valuation, Value theory, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ..
Country
Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki
Germany, United Kingdom, United States of America (USA)
Abstract
Teoria i praktyka wyceny przedsiębiorstw związane są ściśle z wykorzystaniem dwóch podstawowych koncepcji wartości: koncepcji wartości majątkowej (asset based value) oraz koncepcji wartości dochodowej (income based value). Stało się to fundamentem dla rozwoju metodyki wyceny, wraz z jej dostosowaniem do indywidualnej sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa. Indywidualizacja wyceny przedsiębiorstwa stała się także przesłanką dla rozwoju koncepcji wartości implikowanych celami wyceny i zakresem wykorzystania jej wyników. Zrodziło to dwa główne nurty tak zorientowanej wyceny, do których należą: niemiecka funkcjonalna szkoła wyceny oraz szkoła anglosaska. Niniejszy artykuł konfrontuje ze sobą oba wymienione podejścia oraz wskazuje główne determinanty ich wykorzystania w teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The theory and practice of enterprise valuation are closely connected with the application of two basic concepts of value: the concept of the asset based value and the concept of the income based value. It has become a basis for the development of the valuation methodology alongside its adjustment to the individual situation of the valued enterprise. The individualization of enterprise valuation has also become a premise for the development of the concept of values implied by the goals of valuation and the scope of using its results. It has given rise to two main currents of so focused valuation which include: the German functional school of valuation and the Anglo-Saxon school. This article confronts both of the mentioned approaches and indicates the main determinants of their use in the theory and practice of enterprise valuation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER SA, Warszawa 2002.
 2. Drukarczyk J.: Unternehmensbewertung, Verlag Vahlen, München 2001.
 3. Helbling C.: Unternehmensbewerstung und Steuern, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1991.
 4. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 5. Langguth H.: Kapitalmarktorientiertes Wertmanagement. Unternehmensbewertung, Unternehmenssteuerung und Berichterstattung, Verlag Vahlen, München 2008.
 6. Machaczka J., Misiołek K.: Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 8. Matschke M.J., Brősel G., Matschke X.: Fundamentals of Functional Business Valuation, "Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis" 2010, Vol. 5, Issue 1, Article 7.
 9. Matschke M.J., Brősel G.: Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 10. Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody, SKwP, Warszawa 2005.
 11. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Wyd. ABRYS, Kraków 2005.
 12. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - Nota Interpretacyjna nr 5: Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, PFSRM, Warszawa 2011.
 13. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 15. Zarzecki D.: O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Szczecin 2005.
 16. Zarzecki D.: O standardach wyceny przedsiębiorstw, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu