BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ramian Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Metodyka wyceny nieruchomości przedsiębiorstw ze złożami kopalin
Real Estate With Mineral Deposits Appraisal in Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 571-582, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Zasoby naturalne, Metodyka wyceny
Enterprise valuation, Natural resources, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Publikacja stanowi próbę przedstawienia warunków stosowania metod porównawczych i dochodowych do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw ze złożami kopalin, stanowiącymi części składowe nieruchomości. W zakresie metod dochodowych skupiono się na warunkach stosowania metody zysków do wyceny funkcjonujących nieruchomości operacyjnych. Dla metod porównawczych wskazano na warunki wpływające na wiarygodność ich stosowania na tle cyklu życia tego rodzaju projektów inwestycyjnych. W tle rozważań wskazano na niezbędne zmiany regulacji prawnych metodyki wyceny CRE. (abstrakt oryginalny)

The publication is an attempt to present conditions for the use of sales comparison and income capitalization methods of real estate appraisal in companies with mineral deposits being part of the property. In terms of income capitalization methods the focus was on the conditions to use the profit method to appraise the functioning operational property. As for the sales comparison method the conditions affecting the reliability of their use in terms of the life cycle of such projects were specified. The deliberation pointed to the necessary regulatory changes of CRE valuation methodology.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appraising Industrial Properties, Appraisal Institute, Chicago 2004.
 2. Buchalik B., Konowalczuk J., Ramian T.: Stosowanie metod porównawczych do wyceny nieruchomości ze złożami, Nieruchomość nr 4 (76). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010.
 3. Dunse N.A., Hutchison N., Goodacre A.: Trade-related valuations and the treatment of goodwill..., "Journal of Property Investment & Finance" Vol. 22, nr 3, Bradford 2004.
 4. Europejskie Standardy Wyceny 2000, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 5. French N.: The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods. "Journal of Property Investment & Finance" 2004, Vol. 22, No. 6.
 6. Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL, edycja 2008. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2008, http://polval.pl/pl/node/60.
 7. Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 8. Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości ze złożami kopalin (cz.1). Stosowanie metody zysków. Nieruchomość nr 1 (73). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010.
 9. Mikosz R.: Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni "pod" powierzchnią gruntu, [w] Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem, XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2011.
 10. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009, www.pfva.com.pl.
 11. Pera K.: Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010.
 12. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109 wraz z późn. zm.
 14. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, wydanie 8, poszerzone, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 15. Sayce S.L.: Leisure property: a question of profit? "Journal of Property Finance" Vol. 6, No. 1, Bradford 1995.
 16. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
 17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. DzU 2010, nr 102, poz. 651), art. 4, pkt 16.
 18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, DzU 2011, nr 163, poz. 981.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu