BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia do wyceny i szacowania kosztu kapitału własnego niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli
Is the Discounted Dividend Method Suitable for Valuation and Capital Cost Estimation of Non-Stock Enterprises Managed by its Owners?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 619-627, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Przedsiębiorstwo prywatne, Metodyka wyceny
Enterprise valuation, Ownership capital, Private enterprise, Valuation methodologies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest odpowiedzi na pytanie, czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia do stosowania w wycenie bądź też w szacowaniu kosztu kapitału własnego w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. W pierwszej części opracowania krótko scharakteryzowano metodę zdyskontowanych dywidend, przedstawiając jej koncepcję, konstrukcję i kluczowe założenia. W drugiej części charakterystykę metody zdyskontowanych dywidend odniesiono do specyficznych cech niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, w szczególności zaś przez-kosztowego przekazywania wartości właścicielom stosowanego w tego rodzaju podmiotach. Zaprezentowana argumentacja wskazuje na to, że podejście dywidendowe nie powinno być stosowane do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the issue, whether the discounted dividend method is suitable for valuation and equity cost estimation of non-stock enterprises managed by its owners. In the first part the discounted dividend method was briefly characterized, presenting the concept, the construction and main assumptions. In the second part characteristics of the discounted dividend method were applied to specific features of non-stock enterprises managed by its owners, in particular to via-costs value transfer to owners. Expressed argumentation is pointing at the fact that the dividend approach should not be applied to non-stock enterprises managed by its owners.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benninga S.Z., Sarig O.H.: Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny, WIG Press, Warszawa 2000.
 2. Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Brealey R.B., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, t. 1.
 5. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, PWE Warszawa 2000, t. 1.
 6. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 7. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wydanie II, ONEPRESS, Gliwice 2007.
 8. Damodaran A.: Investment Valuation: Second Edition, John Wiley & Sons, New York 2002.
 9. Damodaran A.: Damodaran on Valuation: Second Edition, manuscript, http://pages.stern.nyu.edu/ ~adamodar/New_Home_Page/dam2ed.htm (10.07.2007).
 10. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 11. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
 12. Luehrman T.A.: Using APV: A Better Tool for Valuing Operations, Harvard Business Review, May- June 1997.
 13. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 14. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 15. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 16. Nowicki J.: Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM), [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Szczecin 2009.
 17. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 18. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu