BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tatarska Marzena (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Metody wyceny współkontrolowanych podmiotów
The Valuation Methods of Jointly Controlled Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 637-647, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Joint ventures, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Enterprise valuation, Joint ventures, Business valuation method, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zdefiniowano współkontrolowany podmiot w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i ustawy o rachunkowości. Pokazano na czym polega działalność tego rodzaju jednostek i jak może być interpretowana. Współkontrolowany podmiot może być inwestycją długoterminową ale może również realizować wspólne zadanie gospodarcze np. projekt budowlany. Gdy współkontrolowany podmiot ma cechy wspólnego przedsięwzięcia, najwłaściwszą metodą wykazania zaangażowania czynników produkcji w tę działalność jest metoda konsolidacji proporcjonalnej. (abstrakt oryginalny)

The article defines a jointly controlled entity in accordance with International Financial Reporting Standards and the Accounting Act. This paper shows the characteristics of jointly controlled entities. A jointly controlled entity may be a long-term investment but may also pursue a common economic task such as a construction design. When a jointly controlled entity has the characteristics of a joint venture, the most appropriate method to demonstrate the involvement of production factors in this activity is the proportionate consolidation method.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia rachunkowości, red. Gmytrasiewicz M., LexisNexis, Warszawa 2005.
  2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  4. Helin A.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, red. A. Jaruga, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), IASCF 2007.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, Tom 2, Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia, LexisNexis, Ernst&Young 2006.
  8. Remlein M.: Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
  10. Zabawa D.: Model wyceny kapitału własnego grupy personalnie powiązanych przedsiębiorstw, praca doktorska, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu