BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wartość godziwa w rachunkowości jako koncepcja wyceny aktywów niematerialnych
Fair Value in Accounting as a Concept of Intangible Assets Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 661-673, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wycena, Wartości niematerialne, Wartość godziwa, Rachunkowość
Valuation, Intangible asset, Fair value, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Stosowanie wartości godziwej do wyceny w rachunkowości należy interpretować jako możliwość zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych, którzy oczekują aktualnych wartości prezentowanego majątku. Wartość godziwą należy utożsamiać z pewnym sposobem postępowania w wycenie, traktując ją jako koncepcję, która pozwala w zależności od sytuacji i wielu czynników, oszacować wartość poszczególnych składników majątkowych, odnosząc się do ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów, przyszłych przepływów pieniężnych, czy uwarunkowań rynkowych. Pomimo wielu wad i zalet, wartość godziwa jest istotnym instrumentem wyceny, który jest brany pod uwagę w opracowywanym prospektywnym modelu rachunkowości. Wartość godziwą można stosować do wyceny m.in. aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe uregulowania prawne zezwalają w niektórych sytuacjach na wycenę aktywów niematerialnych w wartości godziwej. Wartość godziwą można traktować jako koncepcję wyceny aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości, która oszacowuje ich wartość wykorzystując metody wyceny spoza typowego instrumentarium rachunkowości oraz instrumenty charakterystyczne dla rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The application of fair value for the purposes of valuation in accounting should be interpreted as an opportunity to meet the needs of financial statement information addressees, who expect upto- date values of the presented assets. Fair value should be identified as a certain method in valuation and be regarded as the concept which allows, depending on the situation and many other factors, to estimate the value of particular assets referring e.g. to the costs covered, revenues obtained, future cash flow or market determinants. In spite of its numerous advantages and disadvantages fair value represents the crucial valuation instrument taken into consideration in the prospective accounting model under preparation. Fair value may be applied, among others, for the valuation of intangible assets, disclosed and undisclosed, in accounting. National and international legal regulations allow, in some situations, for intangible assets valuation in fair value. Fair value may be referred to as the concept of undisclosed intangible assets valuation, which estimates their value by applying valuation methods outside the typical accounting tools, as well as applying traditional accounting instruments. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 2. Itami H., Roeh T.W.: Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987.
 3. Jędrzejczyk M.: Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa 2011.
 4. Kabalski P.: Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 5. Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2009.
 7. Mazur A.: Ustalenie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek gospodarczych, [w:] Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Mazur A.: Wartość godziwa, "Rachunkowość" 2010, nr 1.
 9. Micherda B.: Ustalenie wartości głównym posłaniem rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 53 (109), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 11. Nowy standard MSSF 13 "Wycena wartości godziwej", Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom, wydanie 06/2011, wrzesień 2011, http://www.iasplus.com/europe/1106plifrsnewsletter.pdf (26.01.2012).
 12. Sadowski P.: Rozliczenie różnicy między ceną przejętej spółki a wartością godziwą jej aktywów netto, "Rachunkowość" 2011, nr 1.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2000, nr 113, poz. 1186.
 15. Walińska E.M.: Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 16. Walińska E.: Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu