BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Przemysław (Politechnika Wrocławska), Mercik Jacek (Politechnika Wrocławska), Szymańska Agata (Politechnika Wrocławska)
Title
Ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw
Evaluation of Methods for Measuring Intellectual Capital of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 683-693, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wycena wartości niematerialnych, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wycena aktywów kapitałowych
Valuation of intangible assets, Intellectual capital, Intellectual capital management, Capital asset valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeanalizowano 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału przedsiębiorstw, określając zestaw pięciu podstawowych wad występujących w tych metodach. Każda z rozpatrywanych metod ma jakieś podstawowe wady. W odpowiedzi na te wady, zaproponowana została własna metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, bazującą przede wszystkim na danych zawartych w publikowanych przez spółki giełdowe prospektach emisyjnych akcji. (abstrakt oryginalny)

In the paper the 21 most common methods for measuring intellectual capital of companies were examined, defining a set of five main disadvantages of these methods. Each of the considered methods has some fundamental disadvantages. In response to these disadvantages, an own method for measuring intellectual capital of companies, based most of all on data published by stock companies in emission prospectuses of shares, has been proposed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allee V.: The art and practise of being revolutionary, "Journal of Knowledge Management" 1999, Vol. 3, No. 2.
 2. Bontis N.: Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field, [w:] The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, red. C.W. Choo, N. Bontis, Oxford University Press, New York 2002.
 3. Edvinsson L., Malone M.S.: Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London 1997.
 4. Jacobsen K., Hofman-Bang P., Nordby Jr R.: The IC Rating™ model by Intellectual Capital Sweden, "Journal of Intellectual Capital" 2001, Vol. 6, No. 4.
 5. Kujansivu P., Lönnqvist A.: Investigating the value and efficiency of intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital" 2007, Vol. 8, Issue 2.
 6. Luthy D.H.: Intellectual capital and its measurement, artykuł zaprezentowany na konferencji: "The Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference", Osaka 1998, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf (24.02.2012).
 7. Petrash G.: Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, "European Management Journal" 1996, No. 14.
 8. Pietruszka-Ortyl A.: Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002.
 9. Rodov I., Leliaert P.: FiMIAM: financial method of intangible assets measurement, "Journal of Intellectual Capital" 2002, Vol. 3, No. 3.
 10. Roos J., Roos G., Dragonetti, N.C., Edvinsson L.: Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan, Houndsmills, Basingtoke 1997.
 11. Sopińska A.: Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 12. Stewart T.A.: Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset, "Fortune", 3.07.1997.
 13. Stewart T.A.: The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 14. Sveiby K.E.: Methods of Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (24.02.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu