BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law
Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 695-704, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, System podatkowy, Prace naukowo-badawcze, Koszty, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Tax system, Scientific-research work, Costs, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł porusza problematykę odmiennego podejścia do kosztów prac badawczych w rachunkowości i polskim systemie podatkowym. W części dotyczącej ujęcia tej kategorii w rachunkowości, zaprezentowano stanowisko uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości wraz z metodami rozpoznawania tych kosztów w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Research and development is a process intended to create new or improved product, service or technology, that can provide a competitive advantage at the market. Because this process is risky and complex, it must be subjected to accounting and tax regulations. The article concerns the problem of different approaches to the research and development costs in the accounting and tax law. The regulations of the IFRS, Polish accounting act and the Legal Persons' Income Tax Act are presented together with three methods of their recognition, existing in the practice of entities worldwide.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Choi D.S., Meek G.K.: International Accounting, Pearson Education, Inc., New Jersey 2011.
 2. Glynn J.J., Perrin J, Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Kamiński R.: Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych, "Serwis Finansowo- Księgowy" 2005, nr 25.
 4. MSSF, MSR nr 38 Wartości niematerialne i prawne, SKwP, Warszawa 2004.
 5. Materiały ze szkolenia nt. Budowanie zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym, BPP, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, The World Bank Centre for Financial Reporting Reform.
 6. Stolowy H., Lebas M.J.: Corporate Financial Reporting. A Global Perspective, Cengage Learning Business Press, London 2002.
 7. Saudagaran S.M.: International Accounting. A User Perspective, Wolters Kluwer business, Chicago 2009.
 8. Ustawa z 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
 10. Walton P., Haller A., Rafournier B.: International Accounting, Thomson Learning, London 2003.
 11. Zafar Iqbal M.: International Accounting. A Global Perspective, South-Western / Thomson Learning, New York 2002.
 12. Radawiecka E.: Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/ zeszyty/02/21.pdf
 13. MSSF. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A, Założenia koncepcyjne i wymogi, SKwP, IFRS Foundation, London 2011, par. 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu