BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych
Conditions for Separating Intangible Assets According to International Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 753-763, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Wycena wartości niematerialnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Financial reporting, Valuation of intangible assets, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość niematerialna to taka, której nie można dotknąć, ponieważ nie ma postaci materialnej. Wartości niematerialne to możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nie posiadający postaci fizycznej, używany w celu wykorzystania w procesie produkcyjnym, dostawach towarów i świadczeniu usług, oddania do używania innej jednostce lub dla celów administracyjnych. Wartości niematerialne to jeden z trudniejszych obszarów rachunkowości, ze względu na trudności z ich zdefiniowaniem, jak i z powodu niepewności pomiaru ich wartości oraz szacowania okresów ich eksploatacji. Istnieją też ograniczenia prawne związane z identyfikacją i możliwością ujawniania wartości niematerialnych. Z tego powodu w praktyce przedsiębiorstw nie wykorzystuje się możliwości ujmowania w sprawozdaniu finansowym wielu wartości tkwiących i wykorzystywanych w organizacji.(abstrakt oryginalny)

Intangible assets are defined as identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured. Intangible assets can be identified as a non-monetary component of assets without physical properties used solely in the production processes, goods deliveries, providing services or as recourses transferred to another entity for administrative purposes. Intangible assets are one of the most difficult accountancy concepts as they remain difficult to define, recognize, and measure. Moreover, there is an uncertainty of measurement of these assets and uncertainty in evaluating their exploitation period. There are also some legal limitations regarding identifying and disclosing intangible assets. Therefore, in practice companies tend not to include in their financial reports most of the values inherent to and used in the organization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007r. t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. t. II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  3. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Mruk H.: Zarządzanie marką, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002.
  5. Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej, przewodnik po znowelizowanych standardach MSSF 3 i MSR 27, Deloitte, http://www.iasplus.com/dttpubs/ 1102ifrs3guidepolish.pdf .
  6. Radawiecka E.: Identyfikacja marki i metody jej wyceny, [w]: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, Szczecin 2008.
  7. Radawiecka E.: Wartości niematerialne i prawne, [w]: K. Winiarska, E. Radawiecka, M. Foremna- Pilarska: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe i podatkowe, ODDK, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu