BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Celowe zniekształcanie sprawozdań finansowych - przyczyny i przykłady
Intentional Distorting of Financial Statements - Causes and Examples
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 879-888, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość kreatywna, Sprawozdanie finansowe, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Accounting, Creative accounting, Financial statements, Fraud in the financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Manipulacje danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym mają zwykle na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, korzyści majątkowe lub uniknięcie odpowiedzialności. Część tych zniekształceń jest zgodna z prawem i polega na kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w ramach obowiązującego prawa (rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa); ich rozszyfrowanie wymaga od odbiorcy informacji odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Część zniekształceń jest spowodowana błędami - temu powinna zapobiegać odpowiednio funkcjonująca kontrola wewnętrzna. Żaden system kontroli finansowo-gospodarczej nie gwarantuje jednak eliminacji wszystkich błędów i oszustw, zwłaszcza tych najpoważniejszych, realizowanych na zlecenie właścicieli/zarządu jednostki. W pracy przedstawiono przyczyny i przykłady właśnie takich działań. (abstrakt oryginalny)

Manipulations of data included in the financial statement are usually aimed at an improvement of the corporate image, financial gain or escaping responsibility. Parts of these distortions are lawful and consist of creating a positive corporate image under the existing law (creative accounting, balance politics) - deciphering them requires from the recipient to have adequate information, knowledge and experience. Some distortions are caused by mistakes - an appropriately functioning internal control should prevent it. However, no financial control system guarantees the elimination of every mistake and fraud, especially the most serious ones carried out by the owners or boards. The paper presents causes and examples of such actions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hulicka M.: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 2. Krzywda D.: Wiarygodność sprawozdań finansowych, "Serwis Finansowo-Księgowy" 2003, nr 17.
 3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 4. Pfaff J.: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 5. Schneider K.: Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 6. Uziębło A.: Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Uziębło A.: Wpływ kreatywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 8. Uziębło A.: Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro- i mezoekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
 9. Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., t.j. DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 11. Wąsowski W.: Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 12. Wiśniewska J.: Kreatywna rachunkowość. Przyczyny występowania i skutki dla firm, "Serwis Finansowo- Księgowy" 2005, nr 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu