BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego
The Concept of Statement Information Credibility in Times of Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 889-899, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Bilans, Cechy jakościowe
Accounting, Reliability of financial report, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Balance sheet, Quality characteristics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie podjętych przez gremia tworzące międzynarodowe standardy rachunkowości IASB i FASB prac, mających za zadanie zwiększenie m.in. wiarygodności sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, z drugiej zaś analiza słuszności proponowanych rozwiązań. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, wynikająca zarówno z procesu globalizacji jak i kryzysu finansowego, spowodowała krytykę sprawozdawczości finansowej jako wiarygodnego źródła informacji o wynikach jednostki. Przedstawiona sytuacja może prowadzić do zafałszowania rzeczywistej wartości firmy i jej aktywów oraz wyniku finansowego. Mając powyższe na uwadze, autorka wysuwa następującą tezę: wiarygodnych i prawdziwych informacji o wynikach przedsiębiorstwa mogą dostarczać sprawozdania finansowe skonstruowane na bazie rzetelnej wyceny bilansowej, ujmujące wszystkie istotne transakcje i składniki majątku jednostki oraz posiadające cechy jakościowe zawarte w normach rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is, on the one hand, to discuss efforts undertaken by the authorities responsible for preparing IASB and FASB aimed at increasing, among others, financial statements credibility as the basic source of information about an economic entity financial situation and, on the other hand, to analyze the validity of suggested solutions. The changing economic reality, as the aftermath of both globalization processes and financial crisis, resulted in criticism of financial statements as a reliable source of information about an economic entity performance results. The presented situation may result in distorting the actual company value, its assets and also its financial result. Having the above in mind, the author puts forward the following thesis: credible and true information about company results, may be present in financial statements prepared on the basis of reliable balance sheet valuation, covering all crucial transactions and assets of an entity and including qualities required by the due accounting standards..(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alali F., Cao L.: International Financial Reporting Standards - Credible and Reliable? An Overview, "Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting" 2010, Vol. 26.
 2. Bogle J.C.: Enough. True Measures of Money, Business and Life, Wiley, New York 2008.
 3. Conceptual Framework Project, Phase C. FASB 2010, http://www.fasb.org (20.12.2011).
 4. Discussion Paper Preliminary Views on Financial Statement Presentation, www.iasb.org (20.01.2012).
 5. Gierusz J.: Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 62, SKwP, Warszawa 2011.
 6. IASCF: Conceptual Framework, IASC Update, London, March 2009.
 7. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 38, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Kędzior M., Grabiński K.: Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 61, SKwP, Warszawa 2011.
 9. Kutera M., Syrdykowska S.T.: Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
 10. Luty Z.: Wirtualny wymiar informacji finansowych, [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansow, red. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warszawa 2010.
 11. Mączyńska E.: Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, "Rachunkowość" 2007, nr 9.
 12. Mączyńska E.: Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2009.
 13. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1: Prezentacja Sprawozdań Finansowych, MSR 1, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, DzU UE.L.08.339.3, z dnia 18.12.2008 r.
 14. Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper, IASB, London, May 2008.
 15. Stiglitz J.: Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Zuchewicz J.: Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdawczości finansowej, [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wrocław 2010.
 17. Zuchewicz J.: Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 60, SKwP, Warszawa 2011.
 18. Zuchewicz J.: Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, [w]: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu