BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Measurement and Assessment of Value Creation Effectiveness in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 133-144, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Pomiar efektywności, Pomiar efektywności przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Efficiency measurement, Measuring the effectiveness of a company, Enterprise value measures, Economic analysis, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój narzędzi służących pomiarowi oraz ocenie efektywności przedsiębiorstwa jest w pierwszej kolejności determinowany zastosowaniem w tym celu dwóch następujących grup mierników: mierników księgowych i mierników finansowych. Rozwój zastosowań tych mierników stał się następnie podstawą dla powstania mierników rynkowych, które integrując w swojej treści wybrane mierniki księgowe i finansowe, stają się podstawowymi narzędziami pomiaru i oceny efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Równocześnie, wartość rynkowa przedsiębiorstwa stała się w związku z tym istotnym parametrem analizy finansowej w obrębie wskaźników rynku kapitałowego, a następnie wchodząc w skład analizy wartości przedsiębiorstwa. Stąd, podstawowym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie narzędzi pomiaru i oceny efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie, których powstanie oraz rozwój wykorzystania determinowane są przez szeroki wachlarz uwarunkowań prowadzenia pomiaru i oceny efektywności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The development of tools for assessing enterprise effectiveness is determined primarily by the application of the following two groups of measures: accounting measures and financial measures. The increasing use of these measures has become the basis for the creation of market measures, which by integrating selected accounting and financial measures are becoming the basic tools for measuring and assessing value creation effectiveness in enterprises. At the same time, enterprise market value has become a significant financial analysis parameter within capital market indicators, as well as within enterprise value analysis. Therefore, the basic aim of this paper is to present the tools for measuring and assessing value creation effectiveness in enterprises, whose origins and evolution of application are determined by a wide array of conditions, which influence the measurement and assessment of company effectiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 3. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Jaki A.: Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe UEK - Seria specjalna: Monografie, nr 215, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
 5. Kochalski C.: Nośniki wartości w spółkach giełdowych Wielkopolski, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 6. Mączyńska E.: Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011.
 7. Osbert-Pociecha G.: Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, [w:] Efektywność - rozważania na istota i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1183, Wrocław 2007.
 8. Steward, III, G.B.: The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, Harper Business, New York 1991.
 9. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
 11. Zarzecki D.: Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w wycenie przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu