BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Własności wskaźnika rentowności sprzedaży brutto oraz produktywności majątku w prognozowaniu i ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
Properties of Return on Sales and Return on Assets Indicators in Enterprise Bankruptcy Prediction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Analiza finansowa, Upadłość przedsiębiorstwa, Rentowność sprzedaży, Produktywność, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Financial analysis, Enterprise bankruptcy, Return on sales (ROS), Productivity, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zostały przedstawione wyniki badań stanowiących wstęp do budowy nowych modeli dyskryminacyjnych, służących prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Autor przedstawił w pracy metodykę wstępnego wyboru zmiennych, rozważanych jako potencjalnie dobre predyktory upadłości, mające zostać włączone do modeli analizy dyskryminacyjnej. W artykule przedstawione zostały przykłady dwóch zmiennych, które wskazują na dobre i słabe zdolności różnicowania przedsiębiorstw zmierzających ku upadłości od jednostek charakteryzujących się dobrą kondycją ekonomiczno-finansową. Wybór zmiennych został dokonany wybiórczo spośród 29 analizowanych różnych wskaźników finansowych, zaś opisywane wyniki badań mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora w tym przedmiocie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of pilot studies, which are the third stage of preparation for building new discriminative corporate bankruptcy prediction models. The author presents the methodology for the initial selection of variables considered potentially good bankruptcy predictors, which would be incorporated into the estimated discriminant analysis models. The paper presents examples of two variables, which show either good or weak capabilities to differentiate enterprises characterized by good economic and financial standing that were heading towards bankruptcy. The variables were selected from 29 financial indicators subjected to analysis. The reported results are fragmentary as they are part of the author's broader study on the subject in question.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antonowicz P.: Evaluation of creditworthiness and the threat of bankruptcy of polish enterprises based on financial reporting, Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011, Hradec Králové 2011.
  2. Antonowicz P.: Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw - metodyka badań empirycznych, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Wyd. FRUG, Sopot 2011.
  3. Antonowicz P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd ODDK, Gdańsk 2007.
  4. Dudycz T. Skoczylas W.: Sektorowe wskaźniki finansowe, Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit, Rachunkowość, nr 3/2012, 4/2011, 6/2010 i wcześniejsze.
  5. Kniewski A.: Badanie krytycznych wartości wskaźników płynności finansowej i możliwości ich wykorzystania w analizie kredytowej kontrahenta, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 49/2004, Poznań 2004, Wyd. AE w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu