BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Centorrino Giovanna (University of Messina, Italy), Panzino Monica (University of Messina, Italy)
Title
The Informative Value of Interim Reports of Listed Companies: : theoretical and Applied Aspects
Wartość informacyjna raportów okresowych spółek giełdowych: aspekty teoretyczne i praktyczne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 59-68, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Raporty gospodarcze
Stock market companies, Financial statements of listed companies, Economic reports
Note
streszcz., summ..
Country
Włochy
Italy
Abstract
W połowie lat 70. XX wieku we Włoszech pojawił się wymóg tworzenia przez spółki giełdowe sprawozdań finansowych, które dzielą rok podatkowy na krótsze okresy. Biorąc pod uwagę znaczne rozpowszechnienie narzędzi publicznego udziału w Venture Capital, poprawa informacji zewnętrznych - sprawozdań biznesowych i finansowych, które częściej zapewniają informacje o spółkach - uznawana jest za kluczową dla podniesienia poziomu zaufania inwestorów (Breton, Taffler, 2001). Niniejszy artykuł ma na celu empiryczne zbadanie różnych poziomów raportów okresowych ze sprawozdań finansowych niektórych włoskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Po wyznaczeniu w skrócie teoretycznego scenariusza, odnoszącego się do raportów okresowych i kilku kluczowych aspektów, określono ramowe hipotezy wyznaczające kierunek badań. Na próbę wykorzystywaną do analizy empirycznej składają się raporty okresowe opublikowane przez 40 włoskich i zagranicznych spółek indeksu giełdowego FTSE MIB. Zostały uznane za reprezentatywne, ponieważ odzwierciedlają one wszystkie sektory działalności spółek giełdowych. Z analizy wyłoniły się pewne krytyczne uwagi. Stwierdzono, że większość firm podaje skondensowane informacje, wybierając kompletność zamiast krótkiego czasu publikacji. Ponadto, większość firm sporządza raporty kwartalne według schematycznych przepisów rozporządzenia Consob nr 11971 z 14 maja 1999 r. Ostatni okres poddany analizie to pierwsza połowa 2010 roku dla raportów półrocznych oraz pierwszy kwartał 2010 roku dla raportów kwartalnych.(abstrakt oryginalny)

By the first half of the 1970s, an obligation for listed companies to provide financial reports that divided the full financial year into shorter periods was in force in Italy. Given the considerable diffusion of tools of public participation in venture capital, the improvement of external information - business and financial statements which provide more frequent information on companies - is regarded as fundamental in enhancing the level of investor confidence (Breton, Taffler, 2001). This paper aims to empirically investigate the various levels of interim reports of the financial statements of some Italian and foreign companies. After briefly defining the theoretical scenario referring to interim disclosures and some critical aspects, a hypothesis framework to orient the investigation is presented. The reference sample used for the empirical analysis is made up of interim reports published by 40 Italian and foreign companies listed on the FTSE MIB, with are considered representative since they reflect all sectors of activity of listed companies. Some critical considerations emerged from the analysis. It was found that the majority of companies produce condensed information, choosing completeness rather than timeliness. In addition, most companies draw up quarterly reports following the less schematic provisions of the Issuers' Regulation. The last period over which the analysis is based is the first half of 2010 for the half-year and the first quarter of 2010 for the quarterly reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AA.VV., L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 1° Volume, Rirea, Roma, 2007.
 2. Azzali, S.: Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002.
 3. Butler, M., Kraft, A. Weiss, I.S.: The Effect of Reporting Frequency on the timeliness of earnings: The Cases of Voluntary and Mandatory Interim Reports, "Journal of Accounting & Economics" 2007, No. 43.
 4. Breton, G., Taffler, R.J.: Accounting Information and Analyst Sock Recommendation Decisions: A Content Analysis Approach, "Accounting and Business Research" 2001, 31, Spring.
 5. Campedelli, B.: L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa, Franco Angeli, Milano, 2003.
 6. Cattaneo, C.: L'interim reporting: aspetti teorici e applicativi, Giuffrč, Milano, 2004.
 7. Del Pozzo, A.: Controllo finanziario e rischio di default, Franco Angeli, Milano, 2011.
 8. Hevas, D., Siougle, G.: The differential information content of loss components under a conservative accounting regime, "Managerial Finance" 2011, Vol. 37, No. 4.
 9. Lucchese, M.: La disclosure dei resoconti semestrali di gestione IAS-compliant. Evidenze empiriche sulle societŕ quotate italiane, "Financial Reporting" 2012, No. 1.
 10. Magena, M., Kinman, R., Citron, D.: Investment Analysts' Perception of Disclosure in UK Interim Financial Reports, "The Journal of Applied Accounting Research" 2007, Vol. 8.
 11. Mavradis, D.G.: Disclosed information aspects in Greek Interim Reports, "Management Research News" 2002, No. 25, 11.
 12. Paris, A.: Comunicazione d'impresa e report di segmenti operativi, Cedam, Padova 1999.
 13. PriceWaterhouseCoopers, Principi contabili internazionali e nazionali, Ipsoa, Milano 2005.
 14. Quagli, A.: I bilanci intermedi secondo il documento n. 30 del CNDC-CNR, "Revisione contabile" 2002.
 15. Reali, F.: Il ruolo del bilancio nel XX secolo. L'evoluzione della trasparenza contabile e le implicazioni di contabilitŕ internazionale, Cedam, Padova 1999.
 16. Valentini, A.: Lo IAS 34: problematiche applicative, in (a cura di) B. Campedelli: L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa, Franco Angeli, Milano 2003.
 17. Viganň, R.: I presupposti delle informazioni infrannuali delle imprese applicabili alla relazione semestrale obbligatoria in AA. VV. Scritti in onore di Luigi Guadri, ed. Bocconi, Milano 1988.
 18. Vrentzou, E.: The Effects of International Financial Reporting Standards on the notes of auditors, "Managerial Finance" 2011, Vol. 37, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu