BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji
The Methods of Determining the Weightsin a Comparative Multivariate Analysis and the Measurement Adequacy of the Degree of Information Asymmetry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 69-80, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Asymetria informacji, Struktura kapitału
Information asymmetry, Capital structure
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano Syntetyczną Miarę Asymetrii Informacji, konstruowaną na podstawie 9 wskaźników. Wagi wpływu poszczególnych wskaźników na wartość miernika syntetycznego zostały określone na podstawie przyczyn występowania asymetrii informacji. Przedstawione analizy wskazują na to, że zmiana sposobu określania wag na metodę opartą o wzajemne skorelowanie wskaźników lub na równe wartości wag, nie powoduje znaczących różnic w uporządkowaniu przedsiębiorstw wg kryterium rosnącego poziomu asymetrii informacji i nie powoduje zmiany wniosków odnośnie wpływu asymetrii informacji na poziom wykorzystania długu krótkoterminowego. Przeciwna sytuacja występuje w przypadku określenia wag na podstawie zmienności wskaźników tworzących SMAI. Zastosowanie takiej metody budowy SMAI nie jest wskazane, z uwagi na zbyt duże znaczenie przyrostu aktywów i przychodów w określaniu poziomu asymetrii informacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a Synthetic Measure of Information Asymmetry based on 9 indicators. The weights reflecting the impact of individual ratios on the value of the synthetic measure have been determined on the basis of the causes for information asymmetry. The analysis shows that changing the method for determining these weights, instead applying a method based on the indicators' mutual correlation or using equal weights, does not cause significant differences in the firms ranking made according to the degree of information asymmetry. An opposite situation occurs in the case of determining the weights on the basis of the variability of indicators which make up SMAI. The use of this method for the construction of SMAI is not advisable, due to the fact that it attributes excessive importance to asset growth and sales growth in determining the level of information asymmetry.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapiewski L., Kubiak J.: Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii informacji, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Naukowe UE, zeszyt 158, Wrocław 2011.
  2. Jun S., Jen. F.: Trade-off Model of Debt Maturity Structure, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 2003, Vol. 20.
  3. Kolenda M.: Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Kubiak J.: Zjawisko asymetrii informacji, a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013 (w druku).
  5. Kubiak J.: Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 4.
  6. Lee A., Masulis R.: Quality of Accounting Information and Expected Floation Costs, "Journal of Financial Economics" 2009, Vol. 92.
  7. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  8. Myers S.: Determinants of Corporate Borrowing, "The Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5.
  9. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
  10. Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych: modele infrastruktury społecznej, Praca habilitacyjna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zeszyt 158, Wrocław 1980.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu