BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zysk rezydualny gospodarstw rolniczych w zależności od kierunków produkcji
Residual Income in Agricultural Enterprises According to Production Type
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 95-102, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Pomiar efektywności, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Kapitał własny
Efficiency measurement, Arable farm, Agriculture, Ownership capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu dokonano pomiaru efektywności funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolniczych o różnych typach rolniczych, z zastosowaniem formuły zysku rezydualnego. Wszystkie badane grupy gospodarstw charakteryzowały się dodatnim poziomem zysku rezydualnego, co świadczyło o opłacalności produkcji rolniczej. Zysk rezydualny gospodarstw rolniczych, w wyniku uwzględnienia kosztów kapitału własnego, który dominował w źródłach finansowania majątku, w większości typów gospodarstw kształtował się poniżej dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a calculation of the efficiency of agricultural enterprises, using the residual income formula. The study was conducted for selected types of farming activities according to the PL-FADN classification. The research was conducted for farms located in the Mazovia and Podlasie regions. Regardless of the type of agricultural production, the farms were characterized by a positive value of residual income. In most types of farms residual income was below that of family-owned farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cholewa I., Kambo I.: Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Dudycz T.: Analiza finansowa, jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
  4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Mądra M.: Koszt kapitału własnego w towarowych gospodarstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 99, Warszawa 2012.
  6. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004.
  7. Petty J.W., Keown A.J, Scott D.F.: Basic Financial Management, Prentice Hall, Engleewood Cliffs 1993.
  8. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
  9. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu