BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kitowski Jerzy (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Ways of Approaching the Criterion of Activity Conditions in Enterprise's Financial Standing Evaluation Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 155-166, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kondycja finansowa, Analiza dyskryminacyjna, Metody oceny finansowej
Financial condition, Discriminant analysis, Methods of financial evaluation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W literaturze przedmiotu dostrzegamy tendencję do "fetyszyzowania" metod oceny kondycji finansowej firmy, w tym zwłaszcza metod dyskryminacyjnych. Metodom tym przypisuje się, w sposób nieuprawniony z metodycznego punktu widzenia, walor uniwersalności oraz niezmiennej wiarygodności diagnostycznej, bez względu na upływ czasu od ich opublikowania. Szczególnie niepokojące zjawisko dotyczy przytaczania założeń omawianych metod raczej z prac innych autorów niż twórców danych metod, co oczywiście prowadzi do powielania, a nawet narastania liczby błędów i uproszczeń metodycznych. W artykule podjęto próbę oceny stopnia uwzględnienia kryterium specyfiki branżowej badanego przedsiębiorstwa oraz zmiennych uwarunkowań gospodarki, na przykładzie metod dwóch banków. (abstrakt oryginalny)

In the subject literature, a tendency to "fetishize" methods of assessing company financial standing (in particular the discriminative methods). The methods are being attributed (in an unauthorized manner from the methodological point of view) with the advantage of universality and unchanging diagnostic reliability, regardless of the time that has passed since their publication. It is particularly disturbing that the assumptions of the said methods are quoted after the papers of authors other than the creators of the methods, which of course leads to the duplication and even an increase in the number of errors as well as methodological simplifications. The paper attempts to assess the degree to which industry-specific factors and volatile economic conditions are taken into account, on the example of methods used by two selected banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Hotchkiss E.: Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Balina R.: Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Szczecin 2012.
 3. Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 4. Janik W., Paździor A.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
 5. Juszczyk S.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2010, nr 5.
 6. Kitowski J.: Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 639, Szczecin 2011.
 7. Kitowski J.: Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu, [w:] Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Kitowski J.: Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 9. Kitowski J.: Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 172, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Kitowski J.: Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4.
 11. Krawiec J.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw przy użyciu modeli dyskryminacyjnych - studium przypadku linii lotniczych, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 12. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 13. Szyma B.: Dyskryminacyjne modele wykrywania zagrożeń w działalności gospodarczej, "Equity Magazine" 2010, nr 1.
 14. Zielińska-Sitkiewicz M.: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2012, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu