BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy finansowo-ekonomicznej adaptacji słowackich przedsiębiorstw przemysłowych do funkcjonowania w obszarze euro - komunikat z badań
Problems of Slovak Industrial Companies' Financial and Economic Adaptation to Operate in the Euro Zone - a Research Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 219-237, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Enterprise management
Note
streszcz., summ..
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
W artykule podjęto kwestię problemów funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw przemysłowych, będących następstwem akcesji Słowacji do strefy euro i intensyfikacji globalnego kryzysu finansowego. Przedmiotem dociekań stały się czynniki, które hamują możliwość realizacji celów przedsiębiorstwa, przyczyny urzeczywistnienia się trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się firmy oraz sposoby ograniczenia tej sytuacji. Omawiając problematykę, oparto się na wynikach badań własnych, przeprowadzonych wśród firm prowadzących działalność na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the problems in the functioning of Slovak industrial companies resulting from the accession of Slovakia to the euro zone and the intensification of the global financial crisis. The subjects of inquiry in this paper were factors which inhibit the ability of achieving company objectives, the reasons behind the companies' difficult situation and ways to reduce its negative effects. This discussion was based on own research conducted among companies operating in Slovakia.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
  2. Ružicka F.: Wejście Słowacji do strefy euro, [w:] Polska na drodze do euro, red. A. Sroka, A.K. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  3. Skalik J.: Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Wrocław 2004.
  4. Sobczyk M.: Statystyka, WN PWN, Warszawa 2001.
  5. Wieczerzyńska B.: Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. www.finweb.hnonline.sk (22.11.2012).
  7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Metody statystyczne, WN PWN, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu