BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrajski Łukasz (PKO Bank Polski)
Title
Wpływ struktury właścicielskiej na efektywność działalności spółek notowanych na NewConnect
The Impact of Ownership Structure on the Impact of Ownership Structure on Company Performance : Evidence From the NewConnect Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 311-320, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Rynek NewConnect, Efektywność przedsiębiorstwa, Modele ekonometryczne
Stock market companies, NewConnect market, Enterprise effectiveness, Econometric models
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W niniejszym artykule zbadano wpływ struktury własnościowej na wyniki przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na rynku NewConnect. Posłużono się przy tym modelem ekonometrycznym, który uzależnia wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa od wartości wybranych zmiennych, w tym również zmiennej odpowiadającej za ocenę koncentracji akcjonariatu. Efektywność przedsiębiorstwa była mierzona za pomocą wskaźnika Q-Tobina. Opracowanie miało na celu odpowiedź na pytanie, czy struktura akcjonariatu może mieć wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, czy też koncentracja akcjonariatu nie ma istotnie statystycznego wpływu na wyniki przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki przemawiają za tym, że w danych warunkach rynkowych skoncentrowany akcjonariat przyczynia się do większej efektywności przedsiębiorstwa w porównaniu ze spółkami, w których brak jest dominujących akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

In the present paper the authors have tested the hypothesis that companies with higher ownership concentration were more effective than those with more diffused ownership. The hypothesis was tested on the sample of companies listed on NewConnect - a Warsaw Stock Exchange sub market for small companies. The effectiveness was measured with Q-Tobin's ratio. The results confirm the hypothesis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achmadm T. Neilson J., Towe G.: The Iniquitus Influence of Family Ownership Structures on Corporate Performance, "The Journal of Global Business Issues" 2009, Vol. 3.
 2. Berle A., Means G.C: The modern Corporation and Private Property, Harcourt, Brace and World 1932.
 3. Bennett M.J.: Does Ownership Structure Affect Corporate Performance? Evidence from the Market for Asset Sales, "Journal of Corporate Governance" 2010, Vol. IX.
 4. Densetz H.: The structure of Ownership and the Theory of the Firm, "Journal of Law and Economics" 1983, Vol. 26.
 5. Gajdka J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 6. Heath J.: The Uses and Abuses of Agency Theory, "Business Ethics Quarterly" 2009, Vol. 19, No. 4.
 7. Kapopoulos P., Lazaretou S.: Corporate Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Greek firms, "Journal of Corporate Governance: An International Review" 2007, Vol. 15, No. 2.
 8. Lemmon M.L., Zender J.F.: Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2010, Vol. 45, No. 5.
 9. Panfil M.: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa - studia przypadków, Diffin, Warszawa 2008.
 10. Santanu S.K., Agrawal S.: Ownership Structure and Firm Performance: An empirical Study on Listed Mid-Cap, "Journal of Applied Finance" 2009, Vol. 15.
 11. Tsangyao Ch., Feng-Li L.: Does Family Ownership Affect Firm Value in Taiwan? A Panel Threshold Regression Analysis, "International Research Journal of Finance and Wymysłowski S.: Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka, [w:] Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, red. naukowa J. Turyna, W. Szczęsny, Diffin, Warszawa 2004.
 12. Aidar Sauaia A.C., de Castro Junior F.H.F.: Is The Tobin's Q a Good Indicator of a Company's Performance, "Developments in Business Simulation and Experiential Learning" 2002, Vol. 29.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu