BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Ujęcie działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego
Including Investment Activities in the Cash Flow Statement and Verifying Financial Statement Correctness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 321-329, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Rachunek przepływów pieniężnych, Bilans
Financial statements, Financial analysis, Cash-flow statement, Balance sheet
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem referatu było określenie przydatności drugiej części rachunku przepływów pieniężnych (przepływów z działalności inwestycyjnej) przy weryfikacji prawidłowości sporządzonego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po scharakteryzowaniu przykładowych wpływów i wydatków z tego obszaru, określono powiązania między przepływami z działalności operacyjnej a bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Odniesiono się do opinii w tym zakresie wyrażonych przez 43 ankietowanych, którzy ukończyli studia podyplomowe o specjalności analityk finansowy i pracowali w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to determine the usefulness of the second element of the cash flow statement (flows from investment activities) in the process of verifying the correctness of the balance sheet and the profit and loss account. After characterizing the model inflows and outflows in this area of activity, the relationship between cash flows from operating activities and the balance sheet and P&L was determined. Opinions on the subject in question expressed by 43 respondents (who completed post-graduate studies in financial analysis and were employed in finance and accounting departments of banks, insurance companies and other entities) were presented as reference.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, Część A, SKwP, Warszawa 2011.
  2. Tabela kursów nr 252/A/NBP/2011 z 30 grudnia 2011.
  3. Uchwała nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10.05.2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dz.Urz. MF z 2011 r., nr 6, poz. 26.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  5. Uziębło A.: Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego, referat wygłoszony na konferencji Aktywność gospodarcza i finansowa w okresie podwyższonej niepewności (w druku 2013).
  6. Zamknięcie roku 2012, Rachunkowość, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu