BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Forfa Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Sytuacja finansowa gospodarstw rolniczych w ujęciu kasowym w zależności od ich wielkości ekonomicznej
The Financial Standing of Farms From a Cash Perspective in Relation to Economic Size
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 331-342, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przepływy pieniężne
Agriculture, Arable farm, Cash flows
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zależność między wybranymi wskaźnikami, obliczonymi na podstawie przepływów pieniężnych, a wielkością ekonomiczną gospodarstw rolniczych. Obiektami badawczymi były indywidualne gospodarstwa rolnicze uczestniczące w systemie PL-FADN w latach 2005-2009. Wraz ze wzrostem siły ekonomicznej zmniejszała się zdolność do regulowania zobowiązań. Jednakże gospodarstwa rolnicze w badanym okresie nie wykazywały znacznych problemów w regulowaniu zobowiązań długo- i krótkoterminowych. W miarę wzrostu siły ekonomicznej gospodarstwa w większym stopniu przeznaczały wygenerowaną gotówkę na inwestycje i spłatę zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the level of selected cash flow ratios in agricultural enterprises in relation to their economic size. The research was conducted for individual farms which were present in the PL FADN system in the years 2005-2009. It was found that along with the increase of the farms' economic size, their ability to settle liabilities decreased. However, the farms had not had significant difficulties in settling short- and long-term liabilities. As their economic strength grew, the farms allocated more cash to investments and the repayment of debt.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Gołaś Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
 3. Gołębiowski G.: Ocena analityczna rachunku przepływów środków pieniężnych - finansowe aspekty cash flow, "Biuletyn rachunkowości" 2010, nr 4 (100).
 4. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 5. Goraj L., Olewnik E.: Systemy monitorowaniu stanu i działalności gospodarstw rolnych. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia" 2011, nr 42.
 6. Gottlieb M., Lewczyński W.: Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki (w praktyce USA i w warunkach polskich, Sopot 1993.
 7. Grzelak K., Karmańska A. Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, "Vademecum przedsiębiorcy i podatnika" 1996, nr 4.
 8. Kulawik J.: Dynamiczny pomiar płynności finansowej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1993, nr 3.
 9. Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. Rutkowski A.: Analiza rachunku przepływów pieniężnych - część II, "Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie" 2000, nr 1.
 11. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 12. Śnieżek E.: Jak czytać cash flow, FRRwP, Warszawa 1997.
 13. Turyna J.: MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa 2008.
 14. Wasilewski M.: Wybrane problemy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Czwarte warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), WSH w Kielcach, Kielce 2010.
 15. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu