BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gałecka Agnieszka (Centrum Kształcenia Plejada)
Title
Płynność finansowa a przepływy pieniężne w gospodarstwach rolniczych Lubelszczyzny
Financial Liquidity and Cash Flow of Agricultural Farms in the Lublin Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 343-352, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przepływy pieniężne, Płynność finansowa
Agriculture, Arable farm, Cash flows, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Country
Lubelszczyzna
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zależności między przepływami środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej a bieżącą płynnością finansową gospodarstw rolniczych, położonych w województwie lubelskim. W gospodarstwach odnotowano dodatnie saldo przepływów pieniężnych, co świadczy o ich dobrej kondycji finansowej. Stwierdzono także, że wraz ze wzrostem płynności finansowej zmniejszał się poziom środków pieniężnych. Może to wynikać z faktu wysokich wydatków związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów przy jednoczesnym wysokim poziomie aktywów obrotowych oraz dużej skali procesów inwestycyjnych w gospodarstwach o najwyższej bieżącej płynności finansowej. Stwierdzono, że w badanym okresie charakteryzowały się one wysoką płynnością finansową bądź były w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the relationship between cash flows from operating, investment and financial activities, as well as the current liquidity of farms located in the Lublin Province. The surveyed agricultural enterprises reported positive net cash flows, which indicates their financial soundness. It was also found that along with the increase of liquidity, the level of cash decreased. This may be because of high costs associated with loan repayment, a high level of current assets and large-scale investment processes in farms with the highest current liquidity. It was found that in the analyzed period farms were characterized by high liquidity or were in the process of restructuring.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniasz A., Gołaś Z.: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXVII, "Ekonomia" 2006, nr 5.
  2. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Forfa M.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 78.
  4. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  5. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Siudek T.: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, SGGW w Warszawie, Warszawa 2004.
  7. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, DzU z 2001 roku, nr 3, poz. 20, z późn. zm.
  9. Vause B.: Guide to Analisyng Companies, Economist Books 2005.
  10. Waśniewski T., Skoczylas W.: Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu