BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gałecka Agnieszka (Centrum Kształcenia Plejada)
Title
Płynność finansowa a wydajność pracy w gospodarstwach rolniczych w województwie lubelskim
Financial Liquidity and Labor Efficiency of Agricultural Farms in the Lublin Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 353-362, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Płynność finansowa, Wydajność pracy
Agriculture, Arable farm, Financial liquidity, Labour efficiency
Note
streszcz., summ..
Country
Lubelszczyzna
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zależności między ekonomiczną wydajnością pracy a bieżącą płynnością finansową gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Nie odnotowano jednoznacznej zależności pomiędzy poziomem bieżącej płynności finansowej a ekonomiczną wydajnością pracy. Najbardziej efektywnie zasoby pracy wykorzystywali właściciele gospodarstw o najwyższej płynności finansowej, natomiast najniższą wydajność pracy stwierdzono w gospodarstwach bez zobowiązań krótkoterminowych. W badanym okresie w gospodarstwach rolniczych odnotowano wzrost wydajności pracy, co jest tendencją pozytywną. Wraz ze wzrostem specjalizacji produkcji oraz powierzchni UR gospodarstw zwiększała się także efektywność wykorzystania zasobów pracy, co wynika zapewne z faktu większej mechanizacji produkcji w tych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the relationship between economic productivity and the current financial liquidity of the agricultural farms situated in the Lublin Province. There was no clear relationship between the current level of financial liquidity and economic productivity. Labor resources were most effectively used by the owners of farms with the highest financial liquidity, while the lowest productivity was observed in the farms with no liabilities. During the study period agricultural labor productivity growth was recorded, which is a positive trend. With the increasing specialization of production and farmland size, efficiency of use of labor resources also increased, which probably stems from greater mechanization of production in these farms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
  2. Myers S.C., Rajan R.G.: The Paradox of Liquidity, "The Quarterly Journal of Economics" 1998, 111 (3).
  3. Narkiewicz J.: Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.
  4. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
  5. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, DzU z 2001 r., nr 3, poz. 20, z późn. zm.
  7. Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  8. Wędzki D.: Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1995, nr 3.
  9. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu