BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sytuacja finansowa obiektów infrastruktury sportowej (krytych pływalni)
Financial Standing of Sports Infractructure Facilities (Indoor Swimming Pools)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 281-290, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Sport, Infrastruktura, Zarządzanie
Sport, Infrastructure, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcono sytuacji finansowej wybranych podmiotów, które opierają swoją działalność głównie bądź wyłącznie na krytej pływalni. Wielkości podstawowych wskaźników finansowych zostały porównane z danymi z sektora związanego z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną. Analizie zostały poddane takie obszary analizy wskaźnikowej, jak: płynność, sprawność działania, zadłużenie i rentowność. Bliżej zostały również przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące przychodów i kosztów, które wpływają na wyniki finansowe badanych podmiotów. Sytuacja wybranych podmiotów jest niekorzystna i osiągają one gorsze wyniki niż pozostałe przedsiębiorstwa z sektora, w którym te podmioty działają. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an analysis of the financial standing of selected entities (indoor swimming pools), compared to data from the sports, entertainment and leisure industry. The following areas of ratio analysis were analyzed: liquidity, turnover, debt and profitability. Data related to revenues and costs that affect the financial performance of the entities in question are also presented. The situation of selected entities is unfavorable and they achieve worse results than the other companies in the sector in which these entities operate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Uchwała nr XL/634/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009- 2011.
  2. "Rachunkowość" 2011, nr 4.
  3. "Rachunkowość" 2012, nr 3.
  4. Wrzosek S.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu