BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Majątek i źródła finansowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2011 - ujęcie porównawcze
Assets and Sources of Agricultural Companies' Financing in the Years 2006-2011 - a Comparative Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 385-395, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kapitał własny, Decyzje inwestycyjne
Agriculture, Agricultural enterprises, Enterprise management, Ownership capital, Investment decisions
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja wyników analiz dotyczących majątku przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2011 oraz źródeł jego finansowania. Wykazano między innymi, iż specyfika produkcji rolnej oraz tzw. czynniki behawioralne skłaniają zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi do podejmowania decyzji inwestycyjnych nakierowanych na wzrost udziału rzeczowych składników majątku trwałego w aktywach ogółem. Długi cykl produkcyjny determinuje rolę zapasów w aktywach obrotowych. Majątek przedsiębiorstw rolniczych finansowany jest przede wszystkim kapitałem własnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of analyses of the assets of agricultural enterprises in Poland in the years 2006-2011, and the sources of their funding. It has been proven that the specific nature of agricultural production and behavioral factors, encourage managers of agricultural enterprises to make investment decisions aimed at the increase in the share of tangible fixed assets in total assets. Long production cycle determines the dominant role of inventories in current assets. The assets of agricultural enterprises are finance primarily with equity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L.: Financial Structure of Farm Business Under Imperfect Markets, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, No. 82.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) roku, GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 3. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 4. Kata R.: Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 5. Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 6. Kata R.: Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, "Oeconomia" 2010, nr 9 (3).
 7. Kozera M., Stefko O., Jąder K.: Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, nr 4 (14).
 8. Lizińska W.: Struktura zatrudnienia, wydatków inwestycyjnych i dochodów w gospodarstwach rolnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2003, t. V, z. 1.
 9. Ma J., Tian G.: Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, "Frontiers of Economics in China", January 2006, No. 1 (1).
 10. Poczta W.: Przemiany w rolnictwie, [w:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 11. Posey R., Reichert A.: A Comparison of Non-price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans, "The International Journal of Business and Finance Research" 2011, Vol 5, No. 2.
 12. Strzelecka A.: Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012.
 13. Szafraniec-Siluta E: Wpływ typu rolniczego na strukturę majątku gospodarstw rolnych w Polsce, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, Wrocław 2011.
 14. Zawadzka D.: Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 107, Katowice 2012.
 15. Ziętara W.: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych. SERIA G" 2009, t. 96.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu