BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Carfě David (University of Messina, Italy), Gambrelli Gianfranco (University of Bergamo, Italy), Uristani Angelo (University of Bergamo, Italy)
Title
Balancing Pairs of Interfering Elements
Równoważenie par kolidujących ze sobą czynników
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 435-442, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Synergia, Teoria ekonomii, Teoria gier
Synergy, Economic theory, Game theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wiele decyzji z różnych dziedzin musi uwzględniać wzajemne oddziaływanie dwóch czynników, które mogą ze sobą kolidować. Na przykład, w ujęciu rynkowym, na popyt na pewne aktywa może wpływać podaż innych aktywów, dając efekt synergiczny lub antagonistyczny. Podobnie dzieje się w sferze publicznej, gdzie dwie różne polityki gospodarcze mogą być ze sobą sprzeczne. Analogicznie, to samo można powiedzieć o lekach w medycynie lub weterynarii, nawozach w rolnictwie, diecie w zoo-technice i tak dalej. Gdy konieczne jest stosowanie takich czynników, czasami głównie interesuje nas jeden efekt, a nie drugi: na przykład, efekt/wpływ jednego czynnika może być dwukrotnie większy niż drugiego. W takich przypadkach ważne jest, aby wziąć pod uwagę wielkość wpływu czynnika przy jego określonej ilości. Mając to na uwadze, zaproponowano model, który pomaga ustalić optymalne ilości dwóch czynników, które zakłócają się wzajemnie, przy uwzględnieniu minimalnych ilości każdego z nich. Zaprezentowana metoda znajduje rozwiązania dla ciągłej funkcji celu. Zaletą tego modelu jest to, że zapewnia bezpośredni, a nie iteracyjny, sposób rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Many decisions in different fields of application have to take into account the joint effects of two elements that can interfere with each other. For example, in Industrial Economics the demand for an asset can be influenced by the supply of another asset, with synergic or antagonistic effects. The same happens in Public Economics, where two differing economic policies can create mutual interference. Analogously, the same can be said about drugs in Veterinary Science and Medicine, additives in agriculture, diets in zoo-technics and so on. When it is necessary to use such elements, there is sometimes a primary interest for one effect rather than another: for instance, the effect/influence of one could be twice as large as that of the other. In such cases, it is important to consider the extent of influence of the elements in the dose of the elements. With this in mind, the model proposed here helps to determine optimal quantities of two elements that interfere with each other, taking into account the minimum quantities to be allocated. A method for determining solutions for continuous effects' functions is given. The specific quality of this model is that it provides a direct method, and not an iterative one, to obtain the solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Battaggion, M.R., Grieco, D.: R&D Competition with Radical and Incremental Innovation, "Rivista Italiana degli Economisti" 2009, 2.
  2. Carfě, D.: Payoff space in C1-game. "Applied Sciences (APPS)" 2009, Vol. 11.
  3. Chandy, R.K., Tellis, G.J. Organizing for Radical Product Innovation: The Overlooked Role of Willingness to Cannibalize, Journal of Marketing Research, Vol. XXXV, 474-487, 1998.
  4. Nijssen, E.J., Hillebrand, B., Vermeulen, P.A.M., Kemp, R.: Understanding the Role of Willingness to Cannibalize in New Service Development, Scales Research Reports H200308, EIM Business and Policy Research, 2004.
  5. Open Problems in Applications of Cooperative Games, eds. V. Fragnelli, G. Gambarelli, a Special Issue of the "International Game Theory Review" 2013 (forthcoming).
  6. Open Problems in the Theory of Cooperative Games, eds. V. Fragnelli, G. Gambarelli, a Special Issue of the "International Game Theory Review" 2013 (forthcoming).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu