BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwonka Leszek (Uniwersytet Gdański), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010
Investment Activities of Polish Enterprises at the Beginning of the 21st Century (2001-2010)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 465-480, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inwestycje, Zarządzanie procesowe, Finansowanie inwestycji, Źródła finansowania
Investment, Processing management, Investment financing, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przetrwanie i rozwój pojedynczych podmiotów gospodarczych uzależnione są od bieżącego zarządzania oraz efektywnej działalności inwestycyjnej. W przypadku działalności inwestycyjnej istotna jest zarówno struktura podejmowanych inwestycji, jak i źródła ich finansowania. Decyzje te, kluczowe z punktu widzenia danego podmiotu gospodarczego, mają następnie wpływ na całą gospodarkę. Celem tego opracowania jest wstępna identyfikacja i rozpoznanie kierunków inwestowania w latach 2001-2010 oraz ogólna diagnostyka źródeł finansowania dokonanych inwestycji. Zastosowane metody badawcze to głównie analiza struktury i dynamiki nakładów na poszczególne rodzaje inwestycji oraz wykorzystanych źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

The survival and development of individual businesses is dependent on current management and effective investments. In case of investment activity both are important: the structure of the investment, as well as the source of their financing. These decisions, crucial for the business unit, then have an impact on the whole economy. The aim of this study is to identify and recognize the investments' directions in years 2001-2010, and make the overall diagnosis of financing sources of these investments. The main research methods are structure and dynamism analysis of different investment types and financing sources used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pojęcie stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (27.09.2012).
  2. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01), http://eur-lex. europa.eu (30.09.2012).
  3. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl (27.09.2012).
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2004. Tom I - omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2005, część I, rozdz. 2, s. 123, www.mofnet.gov.pl (25.09.2012).
  5. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2001 (do 2010 roku), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl (27.09.2012).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
  7. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl (27.09.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu