BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foltyn-Zarychta Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dobra prywatne a dobra publiczne w międzypokoleniowych decyzjach inwestycyjnych
Private Goods vs. Public Goods in Intergenerational Investment Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 491-500, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje międzypokoleniowe, Inwestycje, Dobra publiczne, Efektywność
Intergenerational investment, Investment, Public goods, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonana została teoretyczna analiza zmian cech decydujących o definiowaniu dóbr jako prywatnych lub publicznych przy wydłużaniu perspektywy czasowej jednopokoleniowej na wielopokoleniową. Celem badawczym było również określenie wpływu tych zmian na ocenę efektywności międzygeneracyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical analysis of changes in private and public goods characteristics along with extending the time frame from intra- to intergenerational. The research objective is also to identify the influence of those changes on intergenerational investment appraisal process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Weimer D.L.: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 2. Foltyn-Zarychta M.: Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2008.
 3. Foltyn-Zarychta M.: Metody oceny efektywności inwestycji zmieniających dobra środowiskowe - próba klasyfikacji, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Garrod G., Willis K.G.: Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 1999.
 5. Opaluch J.J.: Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne), red. G. Anderson, J. Śleszyński, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 6. Pearce D.W., Markandya A.: Environmental Policy Benefits: Monetary Valuation, OECD, Paris 1989.
 7. Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści Projektów Inwestycyjnych: Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej 2008.
 8. Rangel A.: Forward and Backward Intergenerational Goods: Why Is Social Security Good for the Environment?, "The American Economic Review" 2003, Vol. 93, No. 3.
 9. Rączka J.: Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, Transform Advice Programme: Investment in Environmental Infrastructure in Poland, Warszawa 2002.
 10. Słownik demograficzny, PWN Warszawa 1966.
 11. Steiner H., Vallentyne P.: Libertarian Theories of Intergenerational Justice, [w:] Intergenerational Justice, red. A. Gosseries, L.H. Meyer, Oxford University Press, Oxford 2009.
 12. Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006, www.sternreview.org.uk, s. xii.
 13. Thibault E.: Dynamic efficiency and intergenerational altruism, "Review of Economic Dynamics" 2008, No 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu