BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Rynkowe uwarunkowania efektywności inwestycji w centra handlowe
Market Conditions for the Effectiveness of Investments in Shopping Centers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 501-512, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Handel, Nieruchomości komercyjne, Centra handlowe, Stopa zwrotu
Trade, Commercial property, Shopping centres, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
Historia polskiego rynku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ma zaledwie 15 lat. Realizacja obiektów handlowych w tym czasie odbywała się w nadzwyczaj szybkim tempie i skali. W konsekwencji wskaźnik nasycenia powierzchniami handlowymi w Polsce przekracza europejską średnią. Stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości handlowe są kształtowane przez czynniki płynące z otoczenia rynkowego. Są to zwłaszcza: stan koniunktury w sektorze handlu oraz w gospodarce, potencjalny popyt w sektorze gospodarstw domowych wyrażony tempem zmian spożycia indywidualnego z dochodów osobistych, podaż powierzchni handlowej, średnie ceny najmu powierzchni handlowych, rynkowe ceny realizacji obiektów handlowych, ceny gruntów pod budownictwo handlowo-usługowe. Stopy zwrotu z inwestycji w centra handlowe zrealizowane w Polsce systematycznie zmniejszały się w latach 1998-2012. (abstrakt oryginalny)

The Polish market of large shopping centers is only about 15 years old. Creation of such centers during that time was fast paced and grand in scale. As a result, the saturation rate of retail space exceeds the European average. Retail investment yields are shaped by factors resulting from the market environment. In particular these are: the state of the economy and the situation in the retail sector, the potential demand in the household sector expressed by the pace of change in individual consumption of personal income, the supply of retail space, the average mall rents, the market prices of the realization of shopping centers, the prices of land for construction. Retail investment return rates in Poland have been decreasing steadily for the years 1998-2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aszyk A.: Metody oceny efektywności inwestowania w nieruchomości komercyjne, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot 2002.
  2. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
  3. Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR, zeszyty z lat 2003-2012, SEKOCENBUD, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja, Warszawa 2003-2012.
  4. Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 2002.
  5. ICSC Research, Towards a Pan-European Shopping Centre Standard - A Framework for International Comparison, International Council of Shopping Centers, New York, 2005.
  6. Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E . Siemińska, Poltex, Warszawa 2011.
  7. Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w Nieruchomości, Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź 1999.
  8. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  9. Nie rozmawiajmy o relacjach, po prostu je budujmy, wywiad z A. Szmeją Kroplewską, Dyrektor Generalną Polskiej Rady Centrów Handlowych, [w:] Almanach centrów handlowych w Polsce 2011, Property Media Group s.c., Warszawa 2011.
  10. Poland Research&Forecast Report Q3 2012, Colliers International 2012.
  11. Poland Retail Destinations, CBRE Research, Autumn 2012, Warszawa 2012.
  12. Rynki Europy Środkowo-Wschodniej kuszą inwestorów, wywiad z P. Delcol, prezesem DTZ Polska, [w:] Almanach centrów handlowych w Polsce 2011, Property Media Group s.c., Warszawa 2011.
  13. Sytuacja na rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce, wywiad z P. Dzikowską, dyrektor w dziale Badań Rynku i Doradztwa Jones Lang LaSalle, [w:] Almanach centrów handlowych w Polsce 2011, Property Media Group s.c., Warszawa 2011.
  14. Szot-Gabryś T.: Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2011.
  15. Śliwiński A., Śliwiński B.: Facility management, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  16. Wartość kosztorysowa inwestycji. Wskaźniki cenowe WKI, zeszyty z lat 2002-2012, SEKOCENBUD, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja, Warszawa 2002-2012.
  17. Wiśniewska M. A.: Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  18. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW, IV kwartał 2011, SEKOCENBUD, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja, Warszawa 2011.
  19. Zakupowe ,,drive-thru", wywiad z M. Kerchavalem, Prezesem Międzynarodowej rady centrów Handlowych, [w:] Almanach centrów handlowych w Polsce 2011, Property Media Group s.c., Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu