BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Efektywność inwestycji w Bankowe Papiery Wartościowe
Banking Structured Securities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 525-534, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Instrumenty finansowe, Papiery wartościowe, Inwestycje kapitałowe
Financial investment, Financial instruments, Securities, Capital investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę bankowych papierów wartościowych strukturyzowanych (BPW), które są nowoczesnym instrumentem finansowym, otwierającym przed klientami możliwość inwestowania z pełną ochroną kapitału, zarówno na tradycyjnych jak i alternatywnych rynkach (np. akcje, towary, waluty, nieruchomości, surowce). BPW są połączeniem depozytu, mającego zapewnić zwrot kapitału w dacie zapadalności oraz części inwestycyjnej, pracującej na potencjalne zyski. Część inwestycyjna przeznaczona jest na zakup instrumentów finansowych (najczęściej opcji), które pozwolą na realizację określonej strategii inwestycyjnej, opisanej szczegółowo w warunkach emisji danego BPW. Ponadto, BPW są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents a short description of BPW, which is a modern financial instrument, which gives customers the possibility to invest with full capital protection on both traditional and alternative markets (eg, stocks, commodities, currencies, real estate). BPW are a combination of deposit, to improve return on capital at the date of maturity of the investment, and the investment part, working on potential profits. The investment part is intended for the purchase of financial instruments (usually an option), which will allow for the implementation of a specific investment strategy described in detail in terms of the issue of the BPW. In addition, BPW is subject to guarantees of the Bank Guarantee Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyduch M.: Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Krupowicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. Osterreichische Nationalbank: Financial instruments: Structured products handbook, Wien 2004.
  3. Obuchowicz A.: Optymalizacja architektury sieci neuronowych, PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2000.
  4. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
  5. Wystup Uwe: FX Options and Structured Products, John Wiley & Sons, England 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu